volksgezondheid

Ieder mens heeft recht op goede zorg. Elke zorgverlener zal dat beamen. Maar kun je goede zorg leveren als je alleen met handen, voeten en enkele woorden met je patiënt kunt communiceren? Of kun je van de patiënt verwachten dat deze een naaste meebrengt om het vertaalwerk te doen? Nee, zeggen Simone Goosen en Alette Broekens, goede zorg kan niet zonder goede communicatie. Daarom zetten zij zich al jaren in voor de campagne ‘Tolken terug in de zorg, alstublieft’. 

Aram is een vwo-scholier van 16 jaar. Hij kwam 8 jaar geleden met zijn ouders en gehandicapte zusje naar Nederland. Inmiddels spreekt hij perfect Nederlands, maar voor zijn ouders blijft de taal moeilijk. Daarom doen ze vaak een beroep op hem als er weer een bezoek aan een arts nodig is of als er een zorgverlener voor zijn zusje komt. Hij moet dan voor zijn ouders de vragen van die persoon beantwoorden. En vertalen wat deze aan zijn ouders adviseert. Bijvoorbeeld dat zijn zusje andere luiers moet. Of dat ze beter in een beschermde woonvoorziening kan gaan wonen. Soms snapt hij niet goed wat de arts bedoelt. Dan maakt hij er maar wat van. En soms moet hij zoiets ergs aan zijn ouders vertellen, dat hij dat maar liever achterwege laat. Hij mist regelmatig een les op school, omdat de contacten met de zorgverleners altijd overdag zijn. Maar het ergste is de angst om fouten te maken. Want stel dat er iets mis gaat met zijn zusje, doordat hij iets verkeerd begrepen heeft …

Dit is een kind en geen tolk

Kinderen die als tolk fungeren in gesprekken met zorgverleners. In Nederland komt dat dagelijks voor. ‘Elke keer als ik zo’n verhaal hoor, gaat me dat aan het hart’, zegt epidemioloog Simone Goosen. ‘Want het veroorzaakt enorm veel stress bij die kinderen, wat nog jaren kan doorwerken. Terwijl dat helemaal niet nodig is, als de zorgverlener een professionele tolk zou inzetten. Daarom besloot ik een paar jaar geleden om alles op alles te zetten voor de terugkeer van de tolk in de zorg.’ Op 10 december 2019 startte Goosen daarvoor de campagne Tolken terug in de zorg, alstublieft. Dat deed ze samen met jeugdarts Petra de Jong vanuit de Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten. Onderdeel van de campagne is de posteractie Dit is een kind en geen tolk.Posteractie Tolken terug in de zorg, alstublieft

Ook Alette Broekens is betrokken bij deze campagne. Dat doet zij vanuit haar rol als bestuurslid van de Johannes Wier Stichting. Daarnaast is zij adviseur sociaalmedische basiszorg bij GGD Haaglanden. Alette: ‘De Johannes Wier stichting zet zich in voor het “recht op gezondheid”, dat in verschillende mensenrechtenverdragen is vastgelegd. Om dat recht te kunnen waarborgen, is het essentieel dat zorgverlener en patiënt elkaar goed begrijpen. Maar als het gaat om anderstaligen, is dat vaak niet het geval. Daarom voeren wij deze campagne.’

Kwaliteit van de zorg in het geding

Dat deze campagne noodzakelijk is, blijkt onder meer uit een onderzoeksrapport van het Nivel uit 2016. 1 Dit onderzoek laat zien dat zorgverleners in 41% van de contacten met anderstaligen een taalbarrière ervaren. Als die taalbarrière er is, vinden ze het 4 van de 10 keer noodzakelijk om een professionele tolk in te zetten. Toch zetten ze in 69% van die gevallen – ondanks de ervaren noodzaak – geen professionele tolk in. Dit beeld wordt bevestigd door een onderzoek van Berenschot uit 2022. 2 Daarin zegt 72% van de zorgverleners zelden of nooit een tolk in te zetten in situaties waarin ze daar wel behoefte aan hebben. Uit beide onderzoeken blijkt ook, dat het niet inzetten van een tolk negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit, de toegankelijkheid en de efficiëntie van de zorg. Zo geven zorgverleners aan dat ze in de genoemde situaties de zorgvraag niet goed kunnen vaststellen, dat het consult langer duurt, dat er extra consulten nodig zijn en dat patiënten gezondheidsrisico’s lopen. ‘Het komt regelmatig voor dat patiënten de instructies van de arts niet goed begrijpen’, zegt Goosen. ‘Daardoor nemen ze bijvoorbeeld hun medicijnen niet goed in of trekken ze te laat aan de bel bij problemen. Dat is niet alleen riskant voor de patiënt, maar werkt ook extra zorgkosten in de hand. Bovendien kunnen patiënten hierdoor het vertrouwen in de zorg verliezen en zorg gaan mijden.’

Een tolk inzetten vraagt een stapje extra

Uit diverse onderzoeken blijkt dat het gebruik van een tolk leidt tot betere en mogelijk goedkopere zorg 3, beter begrip bij patiënten en meer patiënttevredenheid. 4 Het lijkt dan ook een gemiste kans dat zorgverleners niet vaker een professionele tolk inzetten. De redenen daarvoor zijn divers, zegt Broekens: ‘Zorgverleners onderschatten soms hoe groot de taalbarrière is. Ze denken dat ze het wel redden met een mix van Nederlands, Engels en technische hulpmiddelen, zoals de SayHi-app. Of ze schatten de zorgvraag eenvoudiger in dan hij is. Daarnaast laten patiënten het niet altijd blijken als ze de zorgverlener niet goed begrijpen. Ze kennen hun recht op goede informatie vaak niet en komen daar dan ook niet voor op. Op hun beurt zien veel zorgverleners op tegen de tijd en extra administratie die het kost om een tolk in te schakelen. Of ze weten niet waar ze een goede tolk kunnen vinden, worden daarin niet ondersteund door hun organisatie, of denken niet automatisch aan de mogelijkheid om een tolk in te schakelen.’

‘Een gesprek met een tolk duurt langer, en kost extra concentratie en inspanning. Maar de keren dat ik inschatte dat ik het wel alleen afkon, kreeg ik de rekening gepresenteerd. Tijdens het volgende consult kon ik weer opnieuw beginnen. De waarde van een tolk is zo evident. Want een tolk vertaalt niet alleen, die brengt ook ervaring mee. Die begrijpt culturele nuances die mij makkelijk ontgaan. En ook die nuances zijn soms cruciaal.’

– Petra de Jong, jeugdarts, arts Maatschappij + Gezondheid

Terugkeer van de tolkentelefoon 

Maar één van de grootste obstakels is wel de financiering, zo blijkt uit de onderzoeken van Nivel en Berenschot. ‘Op zich is de financiering voor een aantal doelgroepen en vormen van zorg wel geregeld’, aldus Goosen, ‘maar het zijn allemaal verschillende potjes, procedures en telefoonnummers. Dat maakt het onnodig ingewikkeld. Daarom pleiten wij voor één landelijk telefoonnummer, waar je direct een tolk aan de lijn krijgt. Gratis beschikbaar voor iedereen die in de zorg of het sociaal domein werkt. Zo was het vóór 2012 ook, toen de tolkentelefoon er nog was. Het is doodzonde dat minister Schippers die toen heeft afgeschaft.’ De minister nam die beslissing destijds vanwege bezuinigingen. Daarbij betoogde ze dat iedereen Nederlands moet leren en dat het regelen van een tolk de eigen verantwoordelijkheid is van de patiënt. Maar dat is volgens Broekens niet in lijn met het gezondheidsrecht en de mensenrechten: ‘In de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO, red.) staat dat zorgverleners verplicht zijn om hun patiënten goed te informeren, samen te beslissen en instemming te vragen voor de behandeling. Dat betekent dat zij regelmatig moeten checken of de patiënt hen goed verstaat. En dat zij maatregelen moeten nemen als dat niet zo is.’ Goosen vult aan: ‘Dat staat ook in veel beroepsnormen. En bovendien zijn er verschillende wetten en verdragen die de Nederlandse overheid verplichten om gelijke toegang tot de zorg te garanderen.’ 5

Tips voor de inzet van een tolk

 • Zet altijd een professionele tolk in bij slechtnieuwsgesprekken en bij complexe en (privacy)gevoelige onderwerpen. Twijfelt u? Kies dan sowieso voor een tolk.
 • Check van te voren welke taal de zorgvrager precies spreekt en of er een uitgesproken voorkeur is voor een mannelijke of vrouwelijke tolk.
 • Stel uzelf en de zorgvrager aan de tolk voor. Noem de naam van de zorgvrager niet, maar wel de leeftijd, het geslacht en de zorgvraag.
 • Laat de tolk zich voorstellen aan de zorgvrager.
 • Laat de zorgvrager weten dat de tolk een geheimhoudingsplicht heeft.
 • Praat ‘gewoon’ met de zorgvrager zoals u altijd doet. Spreek dus niet de tolk aan, maar de zorgvrager.
 • Geef de tolk steeds rustig de tijd om te vertalen, zodat u greep houdt op het gesprek.
 • Kijk voor meer tips op www.zoschakeltueentolkin.nl.

Inzet van een naaste als informele tolk

De vraag blijft of je de taalbarrière niet ook op andere manieren kunt overbruggen. Bijvoorbeeld met een vertaalprogramma of een informele tolk. Sinds de afschaffing van de tolkentelefoon kiezen veel zorgverleners voor dat laatste. Ze vragen dan aan de patiënt om een naaste mee te nemen die het vertaalwerk kan doen. ‘Bij een eenvoudige zorgvraag kan dat goed werken’, zegt Goosen. ‘De voordelen zijn dat het snel is, weinig moeite kost en de patiënt de naaste goed kent. Maar heel vaak werkt het niet goed. Zo is de taalbeheersing van die naaste vaak niet perfect, waardoor de woorden van de arts soms verkeerd of helemaal niet worden vertaald. 4 Daarnaast zijn sommige onderwerpen niet makkelijk te bespreken met bijvoorbeeld een echtgenoot of buurvrouw erbij. Denk aan huiselijk geweld, seksualiteit of psychische problemen. Ook komt de patiënt in een afhankelijkheidspositie terecht en wordt er veel druk op de naaste gelegd.’

Campagne Tolken terug in de zorg, alstublieft

Goosen en Broekens adviseren zorgverleners dan ook om goed af te wegen of ze accepteren dat een naaste vertaalt of niet. En is die naaste een minderjarige? Dan moet je die sowieso niet laten vertalen, stellen zij: ‘Als kinderen regelmatig als tolk worden ingezet, kan dat ernstige psychische gevolgen voor hen hebben’ 6 , zegt Goosen. ‘Zo krijgt het kind een enorme verantwoordelijkheid op de schouders, die gepaard gaat met de angst om het niet goed genoeg te doen. Het kind neemt in feite de rol van de ouder over, waardoor de persoonlijkheidsontwikkeling in gevaar komt. Bovendien gaan de gesprekken vaak over persoonlijke en soms heftige zaken, waarmee je een kind niet wilt belasten. Als gevolg daarvan vertelt de volwassene soms iets niet wat wel heel belangrijk is. En tot slot mist het kind door de vertalersrol regelmatig schooluren, of uren om te ontspannen en kind te zijn.’ 7

Goede afloop lijkt in zicht

Het wordt dus hoog tijd dat de tolkentelefoon er weer komt. De resultaten van de campagne stemmen wat dat betreft hoopvol. Zo heeft minister Van Ark in februari 2021 ondubbelzinnig aan de Kamer geschreven dat zorgverleners professionele tolken moeten inzetten en dat de financiering daarvoor moet worden geregeld. In november 2021 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om de voor- en nadelen en uitvoerbaarheid van de verschillende bekostigingsvormen in kaart te brengen. In reactie daarop heeft de minister een verkennend onderzoek laten uitvoeren door Berenschot. 2 De volgende stap is dat hij aangeeft hoe en wanneer de financiering daadwerkelijk gaat worden geregeld. ‘Natuurlijk hadden we graag gezien dat het wat sneller ging’, zeggen Broekens en Goosen. ‘Daarom hebben we de minister in februari dit jaar nogmaals opgeroepen om haast te maken. Maar we zijn ervan overtuigd dat de tolkentelefoon er komt. Want alle betrokken partijen willen een oplossing.’


Wat daarbij helpt, is dat patiënten- en beroepsorganisaties werken aan een nieuwe, professionele richtlijn voor het omgaan met taalbarrières in de zorg en het sociaal domein. Goosen leidt dat project voor Patiëntenfederatie Nederland. De richtlijn, die in 2024 uitkomt, vervangt de huidige Kwaliteitsnorm tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg. Goosen: ‘De richtlijn gaat over de vraag wanneer je het best kunt kiezen voor een tolk en wanneer voor andere middelen, zoals vertaalprogramma’s en beeldmateriaal. En ook over hoe je die tolk of andere middelen dan optimaal benut. We willen zorg- en hulpverleners hiermee ondersteunen om, samen met de patiënt of cliënt, bewuster te bepalen wanneer ze welke middelen inzetten. Want dat is waar het uiteindelijk om gaat: samen zorgen dat je elkaar begrijpt.’ 

Meer weten?

Op www.tolkenterugindezorgalstublieft.nl leest u alles over de campagne. Bekijk hier het campagnefilmpje.


Meer over de nieuwe richtlijn vindt u op www.patientenfederatie.nl/omgaan-met-taalbarrieres-in-de-zorg-en-het-sociaal-domein

Campagnefilmpje Dit is een kind en geen tolk

Waar kunt u op dit moment financiering voor een tolk vinden?

Eén gratis landelijk telefoonnummer om een tolk in te schakelen: dat zou ideaal zijn. Maar zolang dat nummer er nog niet is, kunnen zorgverleners een beroep doen op andere ‘potjes’ om een tolk te financieren. Welke potje u als zorgverlener kunt gebruiken, hangt af van uw sector en van de achtergrond van de patiënt of cliënt:


Uw patiënt of cliënt is een asielzoeker of ontheemde

Dan kunt u gratis een tolk inschakelen via bureau Acolad: 020 380 81 84. Dit kan als uw patiënt of cliënt een asielzoeker is met een COA-zorgpas. Of als hij of zij een ontheemde is uit Oekraïne. Het maakt hiervoor niet uit in welke sector u werkt.


U bent huisarts in de regio Haaglanden

Dan kunt u gratis gebruikmaken van de tolkentelefoon van het Fonds Huisartsen in Achterstandswijken (FHA). U hoeft hiervoor niet in een achtsterstandswijk werkzaam te zijn. Zie: www.stichtingfha.nl/aanbod/gratis/tolkentelefoon/


U werkt in de ggz of in de eerstelijns geboortezorg

Dan kunt u of uw organisatie de kosten voor het inschakelen van een tolk bij de zorgverzekeraar declareren. U bent vrij in de keuze van de tolk, mits deze geregistreerd is. Voor de ggz geldt dat de zorgvrager ouder moet zijn dan 18 jaar.


U werkt in een ziekenhuis

Vraag dan in uw organisatie hoe u een tolk kunt inschakelen. De tolkenvergoeding is onderdeel van de gereguleerde tarieven voor medisch-specialistische zorg.


Kijk hoe het zit in uw sector

Op www.zoschakeltueentolkin.nl staat per sector beschreven hoe u een tolk kunt regelen, waar u de financiering kunt vinden en hoe u de tolk het beste benut. 

Wilt u reageren op dit artikel?
Mail de redactie.

 Over de auteur

M. Wopereis, tekstbureau Lopende teksten

Referenties

 1. Triemstra M, Veenvliet C, Zuizewind C, Kessel P, van Bos N. Noodzaak en omvang van de inzet van professionele tolken in de zorg [Online]. 2016 (Bezocht op 11 apr 2023); Hier online beschikbaar.
 2. De Groot E, Fransen L, van Dam F, Pinckaers E, Berkhout B. Tolken in de zorg: een overzicht van huidige inzet, financiering en knelpunten [Online]. 2022 (Bezocht op 11 apr 2023); Hier online beschikbaar.
 3. Brandl EJ, Schreiter S, Schouler-Ocak M. Are trained medical interpreters worth the cost? A review of the current literature on cost and cost effectiveness. Journal of Immigrant and Minority Health 2020, 22(1): 175-181.
 4. Fransen MP, Harris VC, Essink-Bot M. Beperkte gezondheidsvaardigheden bij patiënten van allochtone herkomst. Alleen een tolk inzetten is meestal niet genoeg. Ned Tijdschr Geneesk 2013, 157: A5581.
 5. Public International Law & Policy Group. Legal Implications of the Discontinuation of Compensation for Translation and Interpretation Services in the Dutch Health Care System [Online]. 2016 (Bezocht op 11 apr 2023); Hier online beschikbaar.
 6. Rainey VR, Flores V, Morrison RG, David EJR, Silton RL. Mental health risk factors associated with childhood language brokering. Journal of Multilingual and Multicultural Development 2014, 35 (5): 463-478.
 7. Zendedel R. ‘Dat wil je gewoon niet weten van je moeder!’; ervaringen van jongvolwassenen met informeel tolken tijdens het medisch consult [Onderzoeksverslag Masterthesis]. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2010.