volksgezondheid

In deze editie een serie van 3 artikelen over bestaanszekerheid en gezondheid. Dit eerste artikel beschrijft het waarom van deze serie, gekoppeld aan landelijke ontwikkelingen. Onder bestaanszekerheid verstaan we de basis die een mens nodig heeft om zich te ontwikkelen. Er gaat steeds meer aandacht uit naar hoe sterk bestaanszekerheid en gezondheid met elkaar verbonden zijn. Bestaansonzekerheid is van grote invloed op zowel de fysieke als mentale gezondheid. Andersom wordt gezondheid bijvoorbeeld genoemd als de voornaamste reden om niet te kunnen of willen werken. Wil je gezondheidsachterstanden terugdringen, dan is daarbij een aanpak op bestaanszekerheid noodzakelijk. Als je de bestaanszekerheid wilt verbeteren dan heeft gezondheid daarin dus een rol. 1 De bestaanszekerheid herstellen betekent de basisvoorwaarden op orde brengen. 2 Het tweede artikel gaat hier dieper op in.

Waarom juist nu deze aandacht voor bestaanszekerheid? We zijn ons al decennialang bewust van de wisselwerking tussen gezondheid en bestaanszekerheid, en toch heeft dit nog niet geleid tot het duurzaam terugdringen van gezondheidsverschillen. Sterker nog, Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld, maar het aantal mensen dat in armoede leeft neemt toe. 3 Met alle gevolgen van dien voor de publieke gezondheid. Doordat het einde in zicht komt van wat het zorgstelsel aankan, is er momentum voor het inslaan van een andere koers. Het gezondheidsbeleid beweegt van zorg naar preventie en van repareren naar voorkomen en versterken. Door onder andere nieuwe landelijke akkoorden, wordt deze transitie in gang gezet.

Landelijke akkoorden IZA en GALA

Nieuwe landelijke akkoorden bieden concrete kansen voor een gezondheidsaanpak waarin verschillende domeinen samenwerken. In 2022 is het Integraal Zorg Akkoord (IZA) afgesloten tussen zorgverzekeraars, zorgpartijen en gemeenten, met als doel goede zorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen. Begin 2023 hebben gemeenten, de landelijke overheid en zorgverzekeraars ook het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) afgesloten. Het GALA zet in op een gezonde generatie in 2040, waarbij het tegengaan van gezondheidsachterstanden één van de belangrijkste speerpunten is. Beide akkoorden hangen nauw met elkaar samen en zetten in op het verkleinen van gezondheidsachterstanden en het verbeteren van bestaanszekerheid. Zowel vanuit de zorg, als domeinoverstijgend vanuit de gemeenten (sociaal en fysiek domein). Voor de inzet op preventie en gezond leven zijn vanuit beide akkoorden extra middelen beschikbaar. Tegelijk vragen de akkoorden om snelle inzet (starten in 2023). Met het oog op het versterken van bestaanszekerheid wordt het een uitdaging voor gemeenten (en GGD’en) om in korte tijd de groepen te bereiken waar extra inzet nodig is. Terwijl juist bij deze groepen een intensieve, duurzame aanpak nodig is.

‘Ongezondheid is niet alleen de uitkomst van ongezond gedrag, maar vooral ook van een complexe ongelijkheid in de samenleving. Niet iedereen beschikt over de kennis, vaardigheden en mogelijkheden om gezonde keuzes te maken. De overheid heeft een grote rol bij het bevorderen van gezond gedrag in een gezonde leefomgeving, waarbij de inzet gedifferentieerd wordt en een aparte en toegespitste aanpak vergt voor kwetsbare groepen waarin de grootste stijging van gezondheidswinst te behalen is. Dat vraagt gericht investeren: ongelijk investeren voor meer gelijke kansen (‘Equity in All Policies’).’  

– [Gezond en Actief Leven Akkoord]

GGD als voorvechter voor gelijke kansen op een goede gezondheid

In de visie 2030 van GGD Haaglanden, die mede door gemeenten en stakeholders is opgesteld, is als eerste ambitie vastgesteld dat de GGD voorvechter is voor gelijke kansen op een goede gezondheid. Deze ambitie voert de GGD samen met de gemeenten in Haaglanden uit. Voor alle gemeenten is het versterken van bestaanszekerheid namelijk een belangrijk doel en in een aantal coalitieakkoorden is dit opgenomen als expliciet speerpunt. Gezondheidsverschillen verkleinen door in te zetten op bestaanszekerheid, vergt een innovatieve aanpak die soms buiten de eigen scope ligt. Het gaat om een transitie van symptoombestrijding en interventies op individueel gedragsniveau (zoals interventies gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl), naar het ingrijpen op complexe, structurele en systemische oorzaken van gezondheidsachterstanden. 4 Dit vraagt voor alle betrokken partijen en domeinen om een blik buiten de eigen kaders en organisatiedoelen om, met de maatschappelijke opgave als vertrekpunt. 

Handvatten om in te zetten op verkleinen van gezondheidsverschillen

Onderstaande elementen zijn handvatten bij het ontwikkelen van een integrale aanpak rondom bestaanszekerheid en gezondheid:


Domeinoverstijgend werken

Werk vanuit meerdere beleidsdomeinen samen om gezondheidsachterstanden terug te dringen. De sleutel tot het positief beïnvloeden van publieke gezondheid ligt maar ten dele in het volksgezondheidsdomein. Aan gezondheidsproblemen of een ongezonde leefstijl liggen vaak dieperliggende factoren ten grondslag die relateren aan bestaanszekerheid, zoals schulden, werkloosheid, en ongunstige woonomstandigheden. Individuele leefstijlinterventies zijn te enkelvoudig en missen daardoor hun doel. Het regenboogmodel van Dahlgren en Whitehead, maakt inzichtelijk hoe individuele leefstijlfactoren worden beïnvloed door leef-, woon- en werkomstandigheden, zoals het sociale netwerk, een veilige buurt en de school (zie figuur 1). Deze omstandigheden hangen op hun beurt samen met bredere socio-economische, culturele en omgevingsfactoren. Het toont het belang van een integraal gezondheidsbeleid, waarin de samenwerking tussen bestuur, beleid én uitvoering en met alle gerelateerde domeinen actief moet worden opgezocht. 56


Aansluiten bij de leefwereld van kwetsbare inwoners

Richt de aanpak op de groep en de context waar sprake is van gezondheidsachterstanden, en sluit aan bij wat gezondheid voor deze mensen betekent. Verken samen met de inwoners welke problemen er spelen, welke gezamenlijke doelen centraal staan en hoe hier samen aan gewerkt kan worden. Ga hierin verder dan het ophalen van behoeftes via bewonerspanels, inspraakavonden en enquêtes. Alleen door co-creatie, ofwel langdurige samenwerking vanuit wederzijds vertrouwen, kom je tot resultaten die daadwerkelijk aansluiten bij de wensen en ervaringen van de doelgroep. 7 Een voorbeeld dat deze benadering toepast, is de Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG). 8


Ongelijk investeren

Ook wel passend investeren genoemd. Grote ongelijkheid bestrijd je door mensen ongelijk te behandelen 9, en door vooral te investeren in gebieden en bevolkingsgroepen met de grootste gezondheidsachterstanden. 10 Bepaalde groepen mensen, met name laagopgeleiden of mensen met een laag inkomen, ervaren een stapeling van problemen die de gezondheid beïnvloeden. Alleen door extra investering in deze groepen kun je gezondheidswinst boeken.

Figuur 1 Regenboogmodel voor gezondheidsongelijkheid 6

De volgende twee artikelen in de serie bestaanszekerheid en gezondheid

Het volgende artikel Bestaanszekerheid en gezondheid beschrijft de evidente relatie die tussen beide bestaat. Het derde artikel Bestaanszekerheid en onderwijs beschrijft hoe een basisschool in Zoetermeer op intensieve en duurzame manier handen en voeten geeft aan het inzetten op bestaanszekerheid, hierin werkend vanuit de leefwereld van de doelgroep. 

Wilt u reageren op dit artikel?
Mail de redactie.

 Over de auteurs

G.J. Cnossen - Bruins, beleidsadviseur GGD Haaglanden;

J.J. de Jonge, trainee gemeente Den Haag;

Dr. Ir. I.M. van der Meer, MPH, senior epidemiologisch onderzoeker en hoofdredacteur Epidemiologisch Bulletin, GGD Haaglanden.


E-mail: joanne.cnossen@ggdhaaglanden.nl

Referenties

 1. Franken M, Kuiper C, van der Sanden P. Bestaans­zekerheid onder druk: de stand van zaken [Online]. 2022 (Bezocht op 25 apr 2023); Hier online beschikbaar.
 2. VNG, Divosa. De winst van het sociaal domein: Een slimme investering in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid [Online]. 2021 (Bezocht op 25 apr 2023); Hier online beschikbaar.
 3. Wildeboer Schut JM, Hoff S. Kennisnotitie Armoede ramingen september 2022 [Online]. 2022 (Bezocht op 25 apr 2023); Hier online beschikbaar.
 4. Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Gezondheidsverschillen voorbij [Online]. 2020 (Bezocht op 25 apr 2023); Hier online beschikbaar.
 5. Pharos. Gezondheidsverschillen duurzaam aan­pakken: De negen principes voor een succesvolle strategie [Online]. 2019 (Bezocht op 25 apr 2023); Hier online beschikbaar.
 6. Dahlgren G, Whitehead M. The Dahlgren-Whitehead model of health determinants: 30 years on and still chasing rainbows. Public Health 2021; 199: 20-24.
 7. Van Marle FCM, Breed M, van der Meer IM, Vervoordeldonk JECM. Samen gezond? In co-creatie zoeken naar gezondheidswinst in de regio Haaglanden [Online]. 2022 (Bezocht op 25 apr 2023); Hier online beschikbaar.
 8. Keetman M, Schneider W. Haagse Aanpak Gezond Gewicht. Samen maken we gezond gewoon! [Online]. 2023 (Bezocht op 25 apr 2023); Hier online beschikbaar.
 9. Pharos. Gelijke kansen op een goede gezondheid vragen om ongelijke aanpak – 6 actiepunten om de kloof te dichten [Online]. 2022 (Bezocht op 25 apr 2023); Hier online beschikbaar.
 10. Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Een eerlijke kans op gezond leven [Online]. 2021 (Bezocht op 25 apr 2023); Hier online beschikbaar.

Referenties

 1. Steendam M, Beurs D de, Steylaerts C, Donker G. Suïcidaliteit in de praktijk van de huisarts. In: Heeringen K van, Portzky G, Beurs D de, Kerkhof A, editors. Handboek Suïcidaal gedrag. 2nd ed. Amsterdam: De Tijdstroom/Boom; 249-258. 2019

 2. Hemert AM van, Kerkhof AJFM, Keijser J de, Verwey B, Boven C van, Hummelen JW, et al. Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Utrecht: De Tijdstroom; 2012.

 3. GGZ standaard Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Akwa GGZ. Geraadpleegd 27 oktober 2021.

 4. Beurs DP de, Hooiveld M, Kerkhof AJFM, Korevaar JC, Donker GA. Trends in suicidal behaviour in Dutch general practice 1983–2013: a retrospective observational study. BMJ Open 2016; 6(5): e010868.

 5. Hermens M, Wetten H van, Sinnema H. Kwaliteits­document Ketenzorg bij suïcidaliteit. Aanbevelingen voor zorgvuldig samenwerken in de keten. Utrecht: Trimbos Instituut; 2010.