Meldingen infectieziekten

Overzicht meldingen infectieziekten regio Haaglanden 1e kwartaal 2023

Bekijk de tabel met het overzicht

1e kwartaal vergeleken met de voorgaande jaren

1e kwartaal

2023

1e kwartaal

2022

1e kwartaal

2021

a-ziekten

MERS-CoV


Pokken


Poliomyelitis anterior acuta


SARS


Virale hemorragische koorts


COVID-19

2.340

278.978

25.327

B-ziekten

(humane infectie) avaire influenza


Difterie


Pest


M pox


Rabiës (hondsdolheid)


Tuberculose

18

17

21

Buiktyfus
Cholera


Hepatitis A

4Hepatitis B acuut


3

1

Hepatitis B chronisch

29

17

33

Hepatitis C acuut1

Hepatitis C chronisch

11

11

8
Kinkhoest
2

1

Mazelen


Paratyfus A,B,C


Rubella


STEC (E. coli)

5

5

2

Shigellose

6

4

5

Invasieve GAS

33

5

3

Voedselinfectie


1

c-ziekten

Antrax (miltvuur)


Bof
Botulisme


Brucellose


CPE

16

24
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob klassiek
1


Ziekte van Creutzfeldt-Jakob variant


Gele koorts


Invasieve Hib
1
Hantavirusinfectie


Legionellose

17

12

3

Leptospirose11
Listeriose

1


3
Malaria

3

4

3

Meningokokkose

5MRSA-infectie (cluster buiten ziekenhuis)


Invasieve pneumokokken

24

16
Psittacose211
Q-koorts


Tetanus


Tularemie
1

Trichinose


West-Nilevirus


Zikavirus


Infectieziekten gemeld door instellingen in het 1e kwartaal 2023

Bekijk de tabel met het overzicht

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de meldingen door instellingen in het 1e kwartaal van 2023. Deze instellingen behoren tot instellingen waar ‘kwetsbare’ groepen zoals kinderen, ouderen of zieken verblijven. Op grond van artikel 26 van de Wet publieke gezondheid (WPG), moeten die instellingen sommige infectieziekten melden bij de GGD. Het grootste gedeelte van de luchtweginfecties/influenza-achtige ziektebeelden gemeld door zorginstellingen (langdurige zorg en maatschappelijke opvang), blijven meldingen van COVID-19.

Scenario

Kinder-
opvang

Onderwijs-
instelling

Vluchte-
lingen­-
opvang

Zorg-
instelling

Ziekenhuis

Eindtotaal

Huiduitslag/exanthemen

14

3


2

19

Impetigo (krentenbaard)

2

1


3
Gastro-enteritis

11

1


10

2

24

Schimmelinfectie

Luchtweginfectie/influenza-achtig ziektebeeld

4

5


30


39

Anders*
1


1


* Conjunctivitis

Download het overzicht

Toelichting Meldingen Infectieziekten 1e kwartaal 2023

Invasieve groep A streptokokken (iGAS)

Infecties met Groep A-streptokokken (GAS) worden veroorzaakt door een bacterie: de streptokok. Deze bacterie kan veel verschillende ziekten veroorzaken, zoals roodvonk, keelontsteking, wondroos, krentenbaard (impetigo), acuut reuma, kraamvrouwenkoorts, longontsteking en bloedvergiftiging. GAS-infecties komen regelmatig voor, vooral bij kinderen. Meestal verlopen ze onschuldig. Infecties met invasieve Groep A-streptokokken (iGAS) zijn vaak ernstiger en resulteren meestal in een ziekenhuisopname. Sinds 2022 is er landelijk, maar ook bij de GGD Haaglanden, sprake van een stijging van het aantal iGAS-infecties. Het Responsteam iGAS van het RIVM heeft daarom besloten de meldingsplicht en het bijbehorende (profylaxe)beleid voor contacten van patiënten met iGAS-ziekte uit te breiden naar alle ziektebeelden. Alleen infecties die leidden tot een septische shock, een fasciitis necroticans of puerperale koorts waren tot dan toe meldingsplichtig. Vanaf 19 januari vallen ook andere ziektebeelden veroorzaakt door deze bacterie onder de meldplicht, zoals sepsis, pneumonie, (pleura)empyeem, meningitis en artritis.

Deze uitbreiding is tijdelijk; later dit jaar volgt een evaluatie of dit verlengd wordt. De uitbreiding van de meldplicht heeft bij de GGD Haaglanden geleid tot 33 iGAS meldingen in het 1e kwartaal van 2023; evenveel als in het hele jaar 2022.

Bij een melding schrijft de GGD chemoprofylaxe voor aan alle huishoudcontacten van de patiënt. Deze huishoudcontacten en andere nauwe contacten worden verder geïnformeerd en geadviseerd om bij klachten die kunnen passen bij een GAS-infectie, snel medische hulp te zoeken.

Naar aanleiding van de huidige toename van iGAS-infecties is het belangrijk dat clinici en huisartsen alert zijn en blijven op mogelijke iGAS-infecties.

CPE (Carbapenemase-producerende Enterobacterales)

CPE is niet een naam van een bacterie maar staat voor Carbapenemaseproducerende Enterobacterales. Carbapenemase is een enzym dat bij bepaalde bacteriën voorkomt. CPE komen voor in ons milieu en voedsel. Bij de mens vinden we deze CPE-bacteriën vooral terug in de darmen. CPE-bacteriën en andere resistente darmbacteriën zijn ongevoelig (resistent) voor sommige antibiotica. Dit betekent dat één of meer soorten antibiotica die normaal wel werkzaam zouden zijn, niet werken.

Een persoon kan een CPE-bacterie bij zich dragen zonder ziek te worden (= dragerschap). Als men wel ziek wordt, dan verschilt de ernst niet met die van een infectie door een niet-resistente bacterie. Een ontsteking (infectie) door een resistente bacterie, is wel moeilijker te behandelen, omdat sommige antibiotica niet meer werkzaam zijn. Het aantonen van CPE valt sinds juli 2019 onder de meldingsplichtige ziekten, groep C.

Vanaf het derde kwartaal van 2022 is er een stijging te zien van het aantal meldingen CPE bij de GGD en deze stijging zet door in het eerste kwartaal 2023 (16).

Ook landelijk is er sprake van een toename. De toename van CPE zien we bij kweken die voor screening afgenomen worden in verband met mogelijk dragerschap (bv. na opname in een buitenlands ziekenhuis). En ook bij kweken vanwege een diagnostische indicatie bij een infectie.

Meningokokkose

Meningokokkose is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door de bacterie meningokok. De bacterie is van mens op mens overdraagbaar en bevindt zich gewoonlijk in de neus-keelholte van gezonde mensen, zonder ziekteverschijnselen te veroorzaken. Als deze bacterie in de bloedbaan of in het centraal zenuwstelsel komt, kan het ernstige ziektebeelden geven, zoals sepsis (bloedvergiftiging) of meningitis (hersenvliesontsteking). Er zijn verschillende typen meningokokken. In de jaren 2016-2018 was er in Nederland een verheffing van meningokokkose, veroorzaakt door het type W.

Vaccinatie tegen de ACWY-typen zit sinds 2018 in het rijksvaccinatieprogramma (RVP). Na invoering hiervan is het aantal meldingen van meningokokkose bij de GGD Haaglanden de afgelopen jaren gedaald naar 1-3 per jaar.

Het eerste kwartaal van 2023 heeft de GGD 5 meldingen ontvangen. Eén melding betrof een type C bij een oudere patiënt. De andere 4 waren type B bij adolescenten/jongvolwassenen. Er is sinds eind 2022 sprake van een landelijke verheffing van infecties door meningokokken type B. Dit lijkt vooralsnog een algemene verheffing te zijn onder diverse leeftijden en veroorzaakt door verschillende varianten van de serogroep B meningokok. Het RVP bevat geen vaccin tegen meningokokken B.