Korte berichten

SER over jeugdhulp en jeugdbescherming:
‘De nood is hoger dan ooit’

De Sociaal Economisch Raad (SER) roept staatssecretaris Maarten van Ooijen op niet langer te wachten met de uitvoering van het eerder uitgebrachte jeugdzorgadvies ‘Van systemen naar mensen’. De werkdruk en behoefte aan jeugdhulp en jeugdbescherming zijn niet verminderd, waardoor het water aan de lippen staat. In het briefadvies ‘Tastbaar beleid voor de jeugdzorg’ benadrukt de SER ook dat in deze aanpak de behoeften van hulpvragers en zorgverleners leidend moeten zijn. Daarnaast vindt de SER dat de huidige focus op beschikbare financiële middelen tekortschiet.

Het advies ‘Tastbaar beleid voor de jeugdzorg’ dat de SER op 21 oktober vaststelde, werd voorbereid door de werkgroep jeugdzorg, waar de Nederlandse ggz aan deelneemt. Het briefadvies is een vervolg op ‘Van systemen naar mensen’ van anderhalf jaar geleden. De Nederlandse ggz onderschrijft de kritiek van de SER dat er ondanks veel duidelijke rapporten nog te weinig gebeurt en dat niet de inhoud maar de financiën leidend zijn.


Bron: denederlandseggz.nl / 24-10-2022N

Overlegtafel rond problematisch alcoholgebruik stopt

Op 12 oktober 2022 informeerde staatssecretaris Maarten van Ooijen (ministerie VWS), de Tweede Kamer over zijn besluit om de overlegtafel rond problematisch alcohol­gebruik te stoppen. Volgens de staatssecretaris valt het tempo waarmee de preventieakkoorddoelen dichterbij komen tegen. In de gepubliceerde Kamerbrief staat onder meer: ‘Het overleg aan deze tafel heeft niet geleid tot noodzakelijke en aanvullende effectieve maatregelen om de volksgezondheid te beschermen. De urgentie om de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik terug te dringen is groot en vraagt om een nieuwe fase die gericht is op zoveel mogelijk actie. De tafel past daar niet meer bij. In essentie komt dat omdat de verschillen tussen de standpunten en belangen van bijvoorbeeld alcoholproducenten en gezondheidsorganisaties onoverbrugbaar blijken te zijn.’


Reactie GGD GHOR Nederland

Ton Coenen, algemeen directeur van GGD GHOR Nederland: “Hoewel het bijzonder jammer is dat de alcoholtafel stopt, is het een goede beslissing. Want er werd te weinig resultaat geboekt. Het liefste wil je met alle partijen – overheid, maatschappelijke organisaties en industrie samen – dit grote probleem aanpakken. Maar de belangen lopen nu te ver uiteen.” “Preventie is wat ons betreft de sleutel om het tij te keren. 
Er moet daarom haast worden gemaakt om de afgesproken ambitie (een gezonde generatie in 2040) te realiseren.” “Gezien de zorgwekkende cijfers met betrekking tot alcoholgebruik onder jongeren, maar ook de schade onder oudere doelgroepen, is wetgeving onontkoombaar”, zegt Coenen. “Behalve dat de beschikbaarheid moet verminderen (geen blurring), pleiten we ook voor verhoging van de prijzen en het lanceren van campagnes. Geheel in lijn met de adviezen van de WHO. We zijn blij dat het ministerie van VWS de regie neemt om tot een aanpak en maatregelen te komen. Dit, om de doelstellingen van het NPA op het gebied van alcohol te behalen. We zien er naar uit om zo snel mogelijk met betrokken partijen en de staatssecretaris de volgende stappen te zetten. Geen tijd te verliezen.”


Bron: GGDGHOR / 13-10-2022  

Zie je mij?

In de Week tegen Kindermishandeling en als kick-off van de Week zonder Geweld organiseerden de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid en GGD ­Haaglanden op 18 november 2022 een themamiddag met de titel van het boek ‘Zie je mij?’ Dit nieuwe indrukwekkende boek van Hameeda Lakho en Jeroen ­Wapenaar vertelt het verhaal van plegers en slachtoffers van huiselijk geweld en is tijdens de themamiddag ­gepresenteerd.


Trauma’s die ontstaan door huiselijk geweld en kindermishandeling laten levenslang sporen na, bij alle vormen, van partnergeweld en kindermishandeling tot verwaarlozing, fysiek en emotioneel geweld. Ook jarenlange therapie laat het trauma niet verdwijnen. Wat wél mogelijk is: iemand die te maken heeft (gehad) met huiselijk geweld of kindermishandeling helpen zijn of haar littekens, zichtbaar of onzichtbaar, te omarmen. Pas dan zal diegene zichzelf kunnen helen. Veiligheid en vertrouwen bieden is daarvoor cruciaal en daar komt veel meer bij kijken dan vaak wordt gedacht. De verhalen van de twaalf voormalige slachtoffers en plegers die in dit boek hun moed tonen, laten zien wat voor echte verbinding nodig is. Ook leren zij de lezer bijvoorbeeld:

  • Hoe intergenerationele patronen doorwerken;
  • Welke gespreksvaardigheden wanneer nodig zijn;
  • Hoe moeilijk het is bij je gevoel te komen als je ­jarenlang vernederd bent.

Naast voormalige slachtoffers en plegers geven ook in trauma gespecialiseerde professionals hierover adviezen, bedoeld voor alle hulpverleners die met geweld te maken kunnen krijgen; sociaal werkers, psychiaters, psychologen, ­huisartsen, verpleeg­kundigen en verzorgenden. Bovenal is dit boek bedoeld als inspiratie om de hele mens te kunnen zien, met al zijn of haar angst, eenzaamheid, woede en verdriet, én alle talenten en veerkracht. Hameeda Lakho is expert en inhoudsdeskundige, auteur en sociaal ondernemer. Ze is werkzaam als adviseur en projectleider in uiteenlopende projecten in zorg en veiligheidssector. Daarnaast biedt zij als herstelcoach ondersteuning, coaching en begeleiding aan slacht­offers. Jeroen Wapenaar is wetenschapsjournalist en schreef diverse boeken over palliatieve zorg en dementie.

SKU 9789036828260 /
uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum

SAVE THE DATE: congres Tabaksonderzoek

Op vrijdag 14 april 2023 vindt weer het jaarlijkse congres over tabaksonderzoek plaats, dit keer in Utrecht. Het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek (NNvT) is in 2013 opgericht om een platform te bieden aan het wetenschappelijk tabaksonderzoek in Nederland. Het is een netwerk van onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke disciplines, van (pre-)klinisch onderzoek en farmacologie van nicotineverslaving tot epidemiologische studies en beleidsonderzoek.


Bron: nnvt.org / 24-10-2022

Eerste evaluatie Wet verplichte ggz (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd): implementatie en uitvoering verlopen moeizaam

Voor de implementatie en uitvoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) is nog veel werk aan de winkel, voor zowel de overheid als het veld. Dat blijkt uit de evaluatie die onlangs is afgerond. Beide wetten traden op 1 januari 2020 in werking. De Wvggz regelt het verlenen van verplichte zorg aan mensen met een psychische aandoening. Verplichte zorg is nodig als er door de psychische aandoening gevaar (ernstig nadeel) is of dreigt voor de persoon zelf of anderen. De Wzd beschrijft de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychogeriatrische aandoeningen zoals dementie, die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet de onvrijwillige opname van deze mensen. De wet is er om deze mensen te beschermen.


Belangrijkste conclusies

Op basis van de bevindingen uit beide onder­zoeksfases trekken onderzoekers drie belangrijke conclusies:

  • De implementatie van de Wvggz en Wzd is op gang gekomen. Toch verloopt dit op tal van punten nog moeizaam, zeker waar het gaat om de Wzd. Het zal nog een behoorlijke tijd duren voor het implementatieproces is voltooid.
  • De relatie tussen de Wvggz en de Wzd is  ingewikkeld, en roept in de uitvoeringspraktijk veel vragen op. Dit is een gevolg van de keuze om twee afzonderlijke wetten tot stand te brengen in een situatie van overlappende domeinen. Bovendien is de overlap tussen de doelgroepen veel groter dan gedacht. Hierdoor is de omvang en complexiteit van allerlei ‘grensgeschillen’ aanzienlijk.
  • De resultaten van de invoering van de Wvggz en Wzd bewegen zich langzaam in de richting van de met beide wetten beoogde doelstellingen. Het gaat vooralsnog om kleine stappen. Beide wetten dragen bij aan meer bewustwording onder zorgverleners. Voor enkele doelstellingen geldt dat nog geen vooruitgang is geboekt. Dat geldt met name voor de doelstelling van beide wetten om dwang terug te dringen. Ook van een wezenlijke verschuiving van intramurale naar ambulante zorg is nog geen sprake. Een andere belangrijke doelstelling van de nieuwe wetgeving, het bij de besluitvorming betrekken van de wensen en voorkeuren van patiënten, wordt nog maar in beperkte mate bereikt.

Aanbevelingen

In totaal zijn er 70 aanbevelingen voor verbetering gedaan. Deze richten zich niet alleen op de inhoud van beide wetten, maar ook op de randvoorwaarden (zoals deskundigheid, organisatie van de zorg, en richtlijnen uit het veld). Er zijn wezenlijke inspanningen van de wetgever, de overheid en het veld nodig om tot een situatie te komen die voor alle betrokkenen enigszins bevredigend is. ­Tegelijkertijd komen uit de praktijk ook voorbeelden van nuttige initiatieven en ontwikkelingen naar voren.


Bron: Trimbos.nl / 24-10-2022

NIX18 Studieochtend en Inspiratiemiddag

Tijdens een NIX18 studieochtend en Inspiratiemiddag gaan deelnemers in op de drie best buys van alcoholbeleid: beperken van de beschikbaarheid, de prijs van alcohol verhogen en de alcoholmarketing aanpakken. Het beperken van de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen maar de andere best buys komen moeizamer van de grond. In drie presentaties wordt verkend wat de best buys de afgelopen jaren hebben opgeleverd en waar kansen liggen voor toekomstig alcoholbeleid.

  • Beperken beschikbaarheid. Lex Lemmers blikt terug op 25 jaar alcoholbeleid, waarbij vooral zal worden ingegaan op de effecten van het beperken van de sociale beschikbaarheid (via ouders) en de retail-beschikbaarheid (aanscherping DHW en leeftijdsgrens).
  • Het prijsmechanisme. Carmen Voogt geeft een presentatie over Minimum Unit Pricing en deelt buitenlandse ervaringen.
  • De alcoholmarketing aan banden leggen. Bij deze presentatie gaat Wim van Dalen in op de vraag waarom dit zo belangrijk is als onderdeel van alcoholbeleid om meer effect te krijgen.

Praktische informatie

De dag bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste de NIX18 Studieochtend en vervolgens de NIX18 ­Inspiratiemiddag. U kunt zich opgeven voor de ­afzonderlijke onderdelen.

Telefoon: 030 2971100  
E-mailadres: nix18voorprofs@trimbos.nl


Datum:     8 december 2022, 10:00 – 12.00 uur

Kosten:     € 0,-

Locatie:    online


Bron: Trimbos.nl / 7-11-2022

Basiscursus middelenpreventie 

De Basistraining middelenpreventie is bedoeld als basis voor professionals die zich bezighouden met middelen­preventie. Aan het eind van de training bent u op de hoogte van de wetenschappelijke basis van drugspreventie. De tweedaagse ­training in januari is exclusief voor medewerkers van verslavings­zorginstellingen die onderdeel zijn van Verslavingskunde Nederland (VKN).

Na de training kunt u vragen beantwoorden zoals: “Op welke doelgroep moeten we ons richten?”, “Welke aanpak werkt in welke setting?”, “Wat zijn de voor- en nadelen van een massa mediale campagne” en “Hoe beoordeel ik de kwaliteit van een interventie?”. Deze training helpt u om de aanpak van drugspreventie in uw werkgebied te professionaliseren en het effect te vergroten.

De Basistraining middelenpreventie is de Nederlandse variant van de internationale training van het European Prevention Curriculum (EUPC). De EUPC training is een gestandaardiseerd ­curriculum voor middelenpreventie in Europa. Deze training is ontwikkeld door het EMCDDA. 
De basis van de training wordt gevormd door de European Drug Prevention Quality Standards en de ­International ­Standards on Drugs Use Prevention (UNODC). Martha de Jonge is door het EMCDDA geaccrediteerd als ­Nationaal Trainer voor dit curriculum.


Data:         30 en 31 januari 2023

Locatie:     Trimbos-instituut

Kosten      € 189,-


Bron: Trimbos.nl / 24-10-2022

Cursussen NSPOH

De Netherlands School of Public & Occupational Health is gespecialiseerd in onderwijs op (post)academisch niveau en biedt opleidingen en trajecten aan professionele organisaties op het brede terrein van maatschappij en gezondheid, arbeid en gezondheid en sociale zekerheid. 
De komende maanden organiseert NSPOH onder andere de volgende cursussen/bijeenkomsten.

Inlichtingen over alle cursussen en opleidingen bij NSPOH:

www.nspoh.nl, tel: 030-8100500, e-mail info@nspoh.nl.

Managers verkennen publieke gezondheidszorg: een stoomcursus

Het beleid van elk ministerie en elke bedrijfssector heeft effect op de volksgezondheid. Als directeur of manager in de publieke gezondheid heb je daarmee te maken. Daarnaast dien je een inhoudelijke koers te realiseren die congruent is met de beginselen van de public health. Onder tijdsdruk en in een bestuurlijke arena. In deze module leer je de inhoud én de breedte van de (samen­werkings-) partijen in korte tijd doorgronden. Voor bestuurders, directeuren en managers met een nieuwe functie in de public health die hun kennis over public health op strategisch niveau op peil willen brengen of willen opfrissen. 

Data: 

10, 17 en 31 januari, 14 februari, 7, 14 en

28 maart, 4 april 2023 (17-21 uur)

Kosten:

€ 2.090,-
Locatie:Utrecht (en/of online)De vertrouwde adviseur

Wil je dat jouw organisatie een sterkere rol krijgt in advisering? Of ben je als (medisch) professional expert in het sociale of fysieke domein en wil je meer impact? In deze module verbind je jouw dagelijkse praktijk aan concrete acties om je te ontwikkelen tot een vertrouwde adviseur. Voor beleidsmedewerkers, adviseurs en onder­zoekers bij een GGD of Veiligheidsregio

Data:      23 januari, 13 februari en 13 maart 2023 (13.20-16.30 uur)

Kosten:  € 830,-

Locatie:  Utrecht

Training adviesvaardigheden

Adviseren neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen organisaties in de publieke gezondheidszorg en de bedrijfsgezondheidszorg. Heb jij in de publieke of bedrijfsgezondheidszorg een adviserende taak en wil je bekend raken met het proces van adviseren? Zodat jouw adviezen worden ­opgevolgd? Doe dan deze driedaagse training adviesvaardigheden. Voor artsen werkzaam in de public health en arbodienstverlening. Ook andere professionals met een adviserende taak in de publieke gezondheidszorg of bedrijfsgezondheidszorg kunnen deelnemen

Data:      16 mei, 6 en 27 juni 2023

Kosten:  € 1.470,-

Locatie:  Utrecht