gezondheid in cijfers

De figuur toont het percentage jongeren uit de 2e en 4e klas van het regulier voortgezet onderwijs dat in de laatste vier weken psychische klachten heeft ervaren.

De aan- of afwezigheid van psychische klachten, zoals bijvoorbeeld depressieve klachten en angstklachten, geeft een indicatie van de psychische gezondheid. Dit kan worden gemeten met de ‘Mental Health Inventory 5’ (MHI-5), een internationale standaard die specifiek de psychische gezondheid meet. De vragenlijst bestaat uit vijf vragen die steeds betrekking hebben op de afgelopen vier weken. In de vragen komt aan bod of iemand zich erg zenuwachtig heeft gevoeld, in de put zat, kalm en rustig was, zich neerslachtig of somber voelde, en zich gelukkig voelde.

Uit de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 blijkt dat in Haaglanden bijna een op de drie (30%) van de jongeren (leerlingen uit de 2e en 4e klas van het regulier voortgezet onderwijs) psychische klachten heeft ervaren in de laatste vier weken. Dit percentage varieert van 27% in Westland tot 32% in Rijswijk. [*] In Nederland is het percentage jongeren met psychische klachten 27%.

Bijna 30% van de jongeren (leerlingen uit de 2e en 4e klas van het regulier voortgezet onderwijs) in Haaglanden heeft in de laatste vier weken psychische klachten ervaren.

De psychische klachten variëren van licht tot ernstig; in Haaglanden heeft 19% van de jongeren lichte psychische klachten, 7% matige psychische klachten en 4% ernstige psychische klachten.

Veel meer meisjes (40%) dan jongens (18%) in Haaglanden ervaren psychische klachten. Van de jongeren op havo/vwo ervaart 33% psychische klachten, vergeleken met 27% van de jongeren op het vmbo. Tot slot ervaren iets meer jongeren in de 4e klas (33%) dan in de 2e klas (27%) psychische klachten.


De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd is een extra Gezondheidsmonitor Jeugd die in het najaar van 2021 is uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland om de gevolgen van de coronapandemie op gezondheid en welzijn van jongeren in kaart te brengen. Meer resultaten van deze Corona Gezondheidsmonitor Jeugd zijn te vinden op gezondheidsgids.ggdhaaglanden.nl

* Voor de gemeenten Delft en Midden-Delfland zijn geen cijfers beschikbaar; te weinig jongeren uit deze gemeenten hebben meegedaan aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.