epidemiologie

De coronapandemie heeft het gedrag van uitgaande jongeren die minstens eens in de maand uitgaan veranderd. Zo waren er tijdens de coronapandemie meer thuisfeesten en minder festivals. Daarmee veranderde ook het gebruik van genotmiddelen en werd er door uitgaanders ook minder XTC en speed gebruikt. Het gebruik van cannabis bleef gelijk of werd juist meer. Dit artikel beschrijft de kernbevindingen van het Haags Uitgaans Onderzoek (HUO) uit 2021. 1 Daaruit blijkt hoe en waarom jongeren op een andere manier hun behoefte aan uitgaan hebben vormgegeven tijdens de pandemie, en hoe genotmiddelengebruik en de risico’s ervan zijn veranderd. Het HUO beslaat meer dan dit artikel beschrijft, alle resultaten zijn te vinden in de rapportage van het onderzoek. 1

Inleiding

Tijdens het uitgaan gebruiken jongeren genotmiddelen. Deels zijn dit de ‘oude’ middelen, zoals alcohol, cannabis en partydrugs. Soms vinden ook nieuwe middelen hun weg doordat jongeren experimenteren met ‘nieuwe’ drugs tijdens het uitgaan. Mogelijk gaan trendvolgers dit gedrag volgen, waarna grote groepen jongeren deze middelen ook gaan gebruiken. Naast het introduceren van nieuwe genotmiddelen vindt tijdens het uitgaan ook riskant gebruik van middelen plaats.

De gemeente Den Haag heeft behoefte aan kennis omtrent de genotmiddelen die worden gebruikt tijdens het uitgaan, de frequentie en de risico’s die uitgaanders daarbij lopen. Dit met als doel signalering, ondersteuning van beleid, preventie en voorlichting aan jongeren.
Sinds 2013 doen GGD Haaglanden en Indigo Preventie Haaglanden daarom onderzoek naar het uitgaans­gedrag van jongeren en jongvolwassenen tot 35 jaar in Den Haag, het Haags Uitgaansonderzoek (HUO). 2, 3, 4
Doel van het HUO is inzicht te krijgen in aard, omvang en wijze van het alcohol- en genotmiddelengebruik tijdens het uitgaan van Haagse jongeren en jong­volwassenen en de risico’s die daarbij optreden. Daarnaast signaleert het HUO ook nieuwe trends en genotmiddelen.

Methode

Het Haags Uitgaansonderzoek bestaat uit zowel een vragenlijstonderzoek (survey) als een panelonderzoek. De survey omvat een korte vragenlijst waarin uitgaan­ders wordt gevraagd naar hun leeftijd, geslacht, woonplaats en het gebruik van alcohol, cannabis, XTC, cocaïne, ketamine, lachgas en speed (amfetamine) in de afgelopen maand, het afgelopen jaar of ooit. Door de coronapandemie verschilde de methode met vorige jaren. Waar in eerdere edities de vragenlijst onder uitgaanders werd afgenomen op horecalocaties, was dat in 2021 niet mogelijk. De vragenlijst is daarom online uitgezet via Instagram (in de maanden juli, augustus en september 2021). Ook zijn studenten in Den Haag op onderwijslocaties benaderd om de vragenlijst in te vullen (in de maanden september, oktober en november 2021).
Via Instagram is de vragenlijst door 248 uitgaanders ingevuld, bij de onderwijslocaties door 141 uitgaanders. Dit leverde een totaal aantal respondenten van 389 op. In de vragenlijst is ook uitgevraagd of jongeren die uitgaan verschil zagen in hun middelengebruik voor en tijdens de coronapandemie.
Het panel bestaat uit uitgaanders en professionals uit Den Haag, zij worden los van elkaar geïnterviewd aan de hand van een topiclijst. De panelleden zijn insiders van netwerken uit de uitgaanswereld, waaronder netwerken van uitgaande jongeren en netwerken van jongeren in woonwijken. Het werven van panelleden gebeurt door preventiemedewerkers van Indigo Preventie Haaglanden; vanuit hun werkzaamheden zijn zij bekend met de netwerken uit de uitgaans­wereld. De insiders schetsen ontwikkelingen op het gebied van middelengebruik, uitgaanslocaties en rituelen. Deze ontwikkelingen zijn specifiek voor jongeren en jong volwassenen die regelmatig uitgaan (minstens een keer in de maand) en niet te generaliseren naar de algemene jongerenpopulatie. De interviews gaan niet over hun eigen gebruik, maar over wat de panelleden waarnemen in het netwerk. Panelleden zijn dus geen respondenten, maar (participerende) waarnemers van netwerken waar zij deel van uitmaken. Eigen gebruik komt alleen ter sprake om het gebruik in het netwerk beeldend te maken.

Resultaten

Vier kernbevindingen
Onderstaande bevindingen zijn de vier belangrijkste bevindingen uit het HUO 2021. De bevindingen komen zowel uit het panel als het vragenlijstonderzoek.

• Horecalocaties deels dicht, daardoor minder ­kansen om anderen te ontmoeten
De motieven om uit te gaan zijn niet veranderd in coronatijd: uitgaan is een uitlaatklep en het is een mogelijkheid om anderen te ontmoeten. Door de coronamaatregelen, zoals het (deels) sluiten van de horeca en de avondklok veranderde het contact met anderen. De focus kwam meer te liggen op een kleine vriendenkring en minder op de uitgaansscene. In de uitgaansscene ontmoet je vaak ‘kennissen’, waardoor je kennis maakt met ‘andere’ mensen.

• Geen feesten of festivals, daardoor minder XTC en speed, maar meer cannabis
Het soort uitgaanslocatie bepaalt mede het soort genotmiddel dat wordt gebruikt: XTC gebruik je op een feest of festival, want dan kan je langer doorgaan, cannabis vaker op een meer relaxte locatie zoals een kroeg. Tijdens de coronapandemie waren er minder feesten en festivals, en minder locaties om partydrugs als XTC en speed te gebruiken. Uitgaanders in het panel en in de survey geven bij XTC en speed vaker aan dat ze deze middelen minder hebben gebruikt dan bij andere genotmiddelen. Een aantal panelleden geeft aan dat het gebruik van XTC en speed minder vaak voorkomt, en dat de dosering kleiner is geworden. Cannabis, wat meestal niet op feesten en festivals wordt gebruikt, maar wel op terrassen, is volgens panelleden vaker gebruikt tijdens de pandemie (zie ook figuur 1).

“Vorige zomer werd er denk ik wel meer XTC gebruikt, maar ik denk dat het dit jaar nog wel gaat komen.
Is afhankelijk of er nog feesten georganiseerd gaan worden en of de strandtenten weer normaal open gaan.” [jongere 2]


“Dat is wel een groot nadeel in de groep, in tijden van lockdown, want je zit al binnen en je hebt niet echt een uitlaatklep. Je uitlaatklep wordt blowen en meer dan dat wordt het dus niet.” [jongere 4]

• Door sluiten van de horeca was er een ander gebruikspatroon en -plek van genotmiddelen

Doordat uitgaanslocaties minder geopend waren en door de avondklok, moest het middelengebruik vaak gepland worden. Ook voor een thuisfeest moest er worden bedacht: ga ik voor tien uur (al dan niet onder invloed) naar huis of blijf ik doorfeesten tot de ochtend. Daarnaast kostten thuisfeesten minder moeite: je hoeft niet naar verschillende locaties, waardoor je meer energie hebt om langer door te gaan. Doordat het gebruik zich vaker afspeelde in de huiselijke sfeer, kan middelengebruik er ook op andere momenten dan tijdens het uitgaan insluipen. Als er bijvoorbeeld nog een pil over is van het weekend, kan deze doordeweeks ook thuis worden gebruikt. Waar voorheen middelen meer buiten de deur werden gebruikt, is het normaler geworden om het ook thuis te gebruiken.

“De setting vooral, maar in principe wordt het (XTC) nog wel gedaan. Maar heb wel juist het idee dat als er dan een huisfeestje is dat het dan vaker wordt gedaan, maar de hoeveelheid is dan minder. Minder grote dosering.” [jongere 1]

• Na de pandemie is er een kloof tussen jonge en oude uitgaanders
Nu het uitgaan na corona weer mogelijk is, is er een kloof zichtbaar tussen jongere en oudere uitgaanders. Oudere uitgaanders geven aan dat ze verantwoordelijker zijn geworden, minder uitgaan en andere prioriteiten hebben zoals werk en gezin. Jongere uitgaanders (18-20 jaar) mogen na twee jaar uitgaan, vaak voor het eerst. Horecaondernemers zien dat er meer excessief gebruik is van middelen en dat er bijvoorbeeld meer gerookt wordt in horecalocaties. Door andere uitgaanders worden ze minder aangesproken op dit gedrag. Na coronatijd is het voor uitgaanders nodig om weer te ‘socialiseren’.

Figuur 1 Percentage uitgaanders dat van onderstaande genotmiddelen tijdens de coronacrisis meer, minder of evenveel is gaan gebruiken.

Percentage middelengebruik voor en tijdens corona

389 uitgaanders hebben via social media of bij een onderwijslocatie de survey van het HUO ingevuld. Allereerst volgen de resultaten op de vraag of de uitgaanders de middelen alcohol, cannabis, cocaïne, XTC, ketamine, lachgas of speed hebben gebruikt in de afgelopen maand (ten tijde van afname). ­Vervolgens is gevraagd of de respondent voor het aangegeven middel een verschil ziet in gebruik voor en tijdens de coronacrisis. Hierbij zijn ook de uitgaanders meegenomen die hebben aangegeven een middel in het afgelopen jaar of ooit hebben gebruikt. 


Tabel 1 laat zien hoeveel procent van de uitgaande jongeren verschillende genotmiddelen in de afgelopen maand hebben gebruikt. Alcohol is het meest gebruikte middel, door zowel mannen als vrouwen. Dit wordt gevolgd door cannabis en cocaïne.

Tabel 1 Percentages middelengebruik afgelopen maand onder uitgaanders naar geslacht en alle respondenten (N=389)

Als een uitgaander aangaf een bovenstaand middel (in afgelopen maand of jaar) te hebben gebruikt, was de vervolgvraag of ze in coronatijd meer, minder of evenveel hebben gebruikt in vergelijking met de periode voor corona (zie figuur 1). Per middel en per uitgaander is dit verschillend. Wel blijkt dat middelen als speed, XTC en lachgas vooral minder en/of evenveel (‘geen verschil’) zijn gebruikt. Cannabis is juist meer of evenveel gebruikt. Voor cocaïne geldt dat de groep ‘meer’ groter is dan de andere groepen en voor ketamine geldt dat de groepen ‘meer’of ‘minder’ ongeveer gelijk zijn. Voor alcohol geldt dat het zowel meer als minder werd gebruikt.

Conclusie en discussie

In coronatijd is het uitgaan, maar ook het gebruik van middelen veranderd. Door het (gedeeltelijk) sluiten van de horeca, werden er meer thuisfeesten gegeven. Er waren minder festivals en feesten en daarmee werd er ook minder XTC en speed gebruikt. Deze bevindingen komen ook naar voren in de Nationale Drugsmonitor en Het Grote Uitgaansonderzoek. 56 Daarnaast wordt in de Nationale Drugsmonitor beschreven dat voor mensen die al cannabis gebruiken, de coronacrisis een reden is om meer te gebruiken. Onder andere uit verveling, maar ook door mentale problemen en eenzaamheid. 5
Het HUO 2021 is door de coronapandemie iets anders dan voorgaande edities. Een voordeel van de opzet van het onderzoek is dat tijdens de interviews met panelleden ruimte was om dieper in te gaan op de coronasituatie en de invloed hiervan op uitgaan en middelengebruik. In combinatie met de resultaten uit de vragenlijst was het mogelijk om een goed beeld te krijgen van de effecten van corona.


Door de coronapandemie kon de survey niet op de gebruikelijke manier op horecalocaties worden afgenomen. Daardoor is de populatie mogelijk anders dan in andere jaren. Het gaat nog steeds om jongeren en jongvolwassenen die regelmatig uitgaan, maar de locatie waar jongeren zijn benaderd verschilt met voorgaande jaren. Het is daarom niet mogelijk om de huidige kwantitatieve resultaten met eerdere jaren te vergelijken. Een andere beperking van het HUO is dat er in het huidige panel weinig uitgaanders zitten die lachgas gebruiken. Daarom is het niet mogelijk om een duidelijk beeld te geven van hoe en door wie lachgas wordt gebruikt. Voor een komend HUO zullen daarom panelleden worden benaderd die zicht hebben op uitgaanders die lachgas gebruiken, om zo ook over dit middel inzicht te kunnen geven in het gebruik tijdens het uitgaan.
Het HUO geeft Indigo Preventie Haaglanden elk jaar weer informatie over wat trends zijn in het middelengebruik onder uitgaande jongeren in Den Haag. Indigo Preventie Haaglanden houdt zich onder andere bezig met het voorlichten van (uitgaande) jongeren in Den Haag. Dit vindt in het onderwijs plaats maar ook op andere plekken in Den Haag. Het HUO is hierin een belangrijke bron van informatie wat betreft de inhoud van de voorlichtingen.

Beleid gemeente Den Haag

In het Actieprogramma Preventie 2020-2023 staat preventie centraal. We willen gezond leven in alle levensfasen stimuleren. De preventieve aanpak krijgt vorm aan de hand van de volgende zes ambities die in samenwerking met de uitvoeringspartijen geconcretiseerd zijn: Kansrijke start en een gezonde ontwikkeling, Gezonde scholen, Gezond gewicht in een gezonde omgeving, Genotmiddelengebruik en gezondheid, Mentale veerkracht en psychisch gezond en Seksueel gezond en weerbaar.
Het preventieve beleid is integraal: van preventie en vroeg signalering via opvang en herstel naar nazorg. Eén van de prioriteiten in ons beleid is ‘geen of verantwoord gebruik van genotmiddelen’. We stimuleren geen gebruik en als mensen toch gebruiken dan zo veilig en verantwoord mogelijk. We willen risicogroepen voortijdig opsporen en leiden naar preventieve ondersteuning.

Wat doen we om het bovenstaande te realiseren?

 • Inzet schoolpreventieprogramma ‘Helder op school’: dit preventieprogramma begeleidt scholen bij het ontwikkelen van een samenhangend beleid voor alcohol, roken en drugs. In dit beleid staan vier activiteiten centraal: het geven van voorlichtingslessen over genotmiddelen, het betrekken van ouders, het opstellen van een genotmiddelenreglement en het signaleren en begeleiden van leerlingen met problematisch gebruik. Deze gezamenlijke aanpak op school maakt jongeren meer weerbaar op het gebied van alcohol, roken en drugs.
 • Activiteiten om risicovol gebruik vroegtijdig te signaleren en aan te pakken zijn: consultatie met intermediairs, deskundigheidsbevordering, opvoedondersteuning, workshops, voorlichtingen en oudercursussen. Ook worden er individuele gesprekken gehouden met risicojongeren, die in de problemen dreigen te raken door middelengebruik, gokken of gamen.
 • Drugskompas: deze middelenwebsite van Indigo Preventie is bereikbaar via email, telefoon, WhatsApp en social media. Indien gewenst kan een afspraak gemaakt worden voor een face-to-face gesprek. Jaarlijks weten tienduizenden bezoekers deze website te vinden voor informatie over drugs (onder andere over de effecten/risico’s van middelen, een hulp/adviesvraag en over het omgaan met het gebruik van een ander).
 • Inzet peers van Unity: op festivals, dance-events en in het uitgaanscircuit zetten we de peers van Unity in: jongeren krijgen van leeftijdsgenoten informatie over de risico’s en effecten van genot­middelen.
 • Samenwerking preventie- en handhavingsprofessionals: regulier onderzoek in de verschillende sectoren naar de stand van zaken bij de naleving van de 18 jaar grens bij de verstrekking van alcohol. Op basis van de opbrengst van dit onderzoek, kunnen preventieve activiteiten en handhaving gericht ingezet worden.
 • Haags Uitgaansonderzoek (HUO): levert veel nuttige informatie over het gebruik van genotmiddelen onder uitgaanders; op basis van de opbrengsten van het HUO kan preventie gerichter ingezet worden.

Auteur: Hugo Verpoorten, senior beleidsadviseur Stad en Bestuur, gemeente Den Haag

Wilt u reageren op dit artikel?
Mail de redactie.

 Over de auteurs

Mw. W. Ligtenberg Msc, mw. Drs. R.M. van der Meer en dhr. Drs. A. van Dijk, epidemiologisch onderzoekers, afdeling Epidemiologie, GGD Haaglanden.
Mw. P. Hastan, projectleider, preventie deskundige/psychologe, Indigo-Preventie,
Den Haag.
E-mail: willemieke.ligtenberg@ggdhaaglanden.nl

Referenties

 1. Dijk A van, Ligtenberg W, Hastan P, Dijk A van, Meer R van der, Polak A, Kronenburg L, Kuijt L, Bloema F, Mohabir A. HUO 2021. Een onderzoek naar uitgaansgedrag en middelen-gebruik van jongeren uit Den Haag. Den Haag: GGD Haaglanden & Indigo Preventie Haaglanden, 2022. www.ggdhaaglanden.nl/huo-2021
 2. Dijk A van, Reinerie P. HUO 2014. Een onderzoek naar uitgaansgedrag van jongeren in Den Haag en Omstreken. Den Haag: GGD Haaglanden & Indigo Preventie Haaglanden, 2015.
 3. Dijk A van, Keetman M, Hastan P, Bloema F, Kronenburg L, Mohamir A. HUO 2018. Een onderzoek naar uitgaansgedrag van jongeren in Den Haag en Omstreken. Den Haag: GGD Haaglanden & Indigo Preventie Haaglanden, 2019.
 4. Hastan, P, Bloema, F, Kronenburg, L, Dijk van A, Meer R van der, Gerrits N. HUO 2019-2020. Een onderzoek naar uitgaansgedrag van jongeren in Den Haag en Omstreken.
 5. Trimbos Instituut (2022). Nationale Drugs Monitor, Kerncijfers en ontwikkelingen 2021. https://www.nationaledrugmonitor.nl/kerncijfertabel-drugs/
 6. Trimbos Instituut (2022). Het Grote Uitgaansonderzoek & corona: resultaten gepubliceerd. https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/het-grote-uitgaansonderzoek-corona-resultaten-gepubliceerd/