volksgezondheid

De gezondheidssituatie in de provincie Zuid-Holland staat er al jaren slecht voor: de provincie scoort landelijk het laagst als het gaat om de gezonde levensverwachting. 1 Niet voor niets dus, dat de provincie in 2020 het ontwikkelprogramma Gezond en Veilig startte. Inmiddels lopen er diverse gezondheidsprojecten, zijn er krachtige samenwerkingsverbanden gevormd en is het thema gezondheid opgenomen in alle onderdelen van het coalitieakkoord. Programmamanager Irene Voskamp en GGD-manager Leefomgeving Floor van Oort zijn positief verrast: ‘Het is verbazingwekkend hoe snel dit thema in alle hoeken van de provincie is omarmd.’

Wie aan provinciaal beleid denkt, denkt al gauw aan grote thema’s als ruimtelijke ordening, natuur, landbouw, economie en mobiliteit. Geen thema’s waarin de individuele burger centraal staat. Het lag dan ook lange tijd niet voor de hand dat de provincie zich zou gaan bezighouden met de gezondheid van die burger. Maar een aantal jaar geleden kwam daar verandering in. ‘In 2020 startten wij het ontwikkelprogramma Gezond en Veilig’, zegt programmamanager Irene Voskamp van de provincie Zuid-Holland. ‘Daar waren verschillende redenen voor. Eén daarvan was de zorgwekkende gezondheidssituatie in onze provincie. We scoren niet alleen slecht als het gaat om de gezonde levensverwachting, maar ook de gezondheidsverschillen tussen de inwoners zijn groot. 1 Zo wordt men in Rotterdam gemiddeld 62 jaar, terwijl dat in Wassenaar gemiddeld 70,4 jaar is (figuur 1). Dat heeft tal van oorzaken, onder andere op het gebied van de leefomgeving. Vooral door die link met de ruimtelijke thema’s voelden we ons als provincie aangesproken. Daarom wilden we graag onderzoeken wat we aan deze situatie konden doen.’

Figuur 1 Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid 2020 (per gemeente). 1

Gezonde leefomgeving als doel in de Omgevingswet

Een andere reden voor de provincie om gezondheid op de kaart te zetten, was de aankondiging van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet, die op 1 januari 2024 in werking treedt, bundelt en vereenvoudigt de bestaande wetten en regels op het gebied van de fysieke leefomgeving. Daarbij stelt de wet een aantal maatschappelijke doelen. Eén daarvan is het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde leefomgeving. Ook staat in de wet dat de overheid bij de toedeling van functies aan locaties altijd rekening moet houden met de bescherming van de gezondheid. 2 Dit betekent dat de provincies gezondheid een plek moeten geven in hun omgevingsvisie en dat ze daarbij de samenhang moeten zoeken met onder meer ruimte, milieu en infrastructuur.

Irene Voskamp: ‘Als provincie hebben we altijd al de wettelijke verplichting om de gezondheid van onze inwoners te beschermen tegen bijvoorbeeld schadelijke stoffen of geluidshinder. Daarvoor gelden duidelijke normen en grenswaarden, die we handhaven. Maar door de komst van de nieuwe Omgevingswet worden we gestimuleerd om ons gezondheidsbeleid te verbreden en werk te maken van een leefomgeving die de gezondheid van mensen niet alleen beschermt, maar ook bevordert. Daarvoor red je het niet alleen met normen en regels, maar heb je ook andere interventies nodig. In ons ontwikkelprogramma zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden daarvoor.’

De blue zone als verbindend perspectief

Het ontwikkelprogramma begon met het formuleren van een visie en een perspectief: wat verstaan we eigenlijk onder een gezonde leefomgeving en waar willen we uiteindelijk naartoe? ‘Lange tijd werd gezondheid gezien als de afwezigheid van ziektes’, zegt Voskamp. ‘Een gezonde leefomgeving was dan ook een omgeving die bescherming bood tegen die ziektes, bijvoorbeeld door milieuvervuiling tegen te gaan. Maar tegenwoordig gaan we uit van het begrip ‘positieve gezondheid’. Dit betekent dat we willen bijdragen aan het vermogen van mensen om met de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven om te gaan. 3 Daarnaast hanteren we de RIVM-definitie van een gezonde leefomgeving. Volgens die definitie is dit een omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag, die als prettig wordt ervaren en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is.’ 4

Concreet houdt dit in dat er bijvoorbeeld aantrekkelijke wandel- en fietspaden zijn en sport- en speelplekken voor iedereen. Dat er plekken zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en een breed aanbod van toegankelijke publieke voorzieningen. Ook houdt het in dat er voldoende natuur en water is, dat de woningen gezond en duurzaam zijn, en dat er aandacht is voor klimaatadaptatie. En natuurlijk moet de omgeving schoon en veilig zijn, met een goede milieukwaliteit.

‘Als je dit nog iets verder doortrekt, dan bereik je het ideaal van de blue zone’, aldus Voskamp. ‘blue zones zijn gebieden waar mensen gemiddeld langer en gezonder leven dan op andere plekken. Er zijn er op dit moment 5, onder andere in Japan, Italië en Costa Rica. Dat de mensen er zo lang leven heeft onder andere te maken met de natuurlijke omgeving, fysieke activiteiten, gezonde voeding, sterke familiebanden en zingeving. Of je dat ideaal in Zuid-Holland kunt bereiken, is natuurlijk maar de vraag. Maar veel van onze partners vinden de blue zone een aantrekkelijk perspectief. Daarom hebben we deze droom omarmd als verbindende stip op de horizon.’

Verschillende aspecten dragen bij aan gezonde leefomgeving (Illustratie: Jeroen Meijer, Atelier Kompas)

Aansluiten bij bestaande opgaven

Toen de bovenstaande uitgangspunten duidelijk waren, was de volgende stap in het ontwikkelprogramma om te kijken hoe de provincie daaraan kan bijdragen. Voskamp: ‘We besloten om daarvoor zo veel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande provinciale opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van natuur, milieu, bouw en stedelijke ontwikkeling. Dat doen we onder meer door het onderwerp te agenderen bij programma’s die al gaande zijn en daar de expertise voor aan te leveren. We geloven daarbij in het principe 1+1=3: door verschillende thema’s te verbinden, bereik je op alle vlakken meer resultaat.’

Een voorbeeld is het programma Toekomstbestendig Bouwen: ‘In dit programma werd al aan de bouwsector en overheden gevraagd om rekening te houden met duurzaamheidsthema’s als energieneutraal bouwen, klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voegen daar nu het thema gezondheid aan toe, leveren kennis over gezonde woningbouw en leggen contacten met gezondheidsexperts die hierover willen meedenken. Hierdoor hopen we te komen tot woningen die niet alleen duurzaam zijn, maar ook de gezondheid bevorderen. Bijvoorbeeld doordat er voldoende ventilatie is, gezonde materialen worden gebruikt en er door licht en kleurgebruik een prettige atmosfeer is.’

Samenwerken aan gezondheidsprojecten

Daarnaast heeft de provincie, gekoppeld aan de bestaande opgaven, ook een aantal nieuwe projecten geïnitieerd waarin gezondheid centraal staat. Daarbij gaat het onder meer om projecten rond groene steden, natuurrijke schoolpleinen, gezond voedsel, groene en gezonde bedrijventerreinen en een gezonde inrichting van wijken. In alle projecten wordt samengewerkt met verschillende partijen, zoals gemeenten, GGD’en, waterschappen, kennisinstellingen, natuurorganisaties en ondernemers. Samen vormen ze coalities die zich sterk maken om de gestelde doelen te realiseren.

Voskamp: ‘We hebben gemerkt dat veel organisaties kennis en energie hebben om de leefomgeving gezonder te maken. Maar ze weten elkaar lang niet altijd te vinden. Daardoor wordt het wiel soms meerdere keren uitgevonden, blijven projecten klein of krijgen succesvolle pilots geen vervolg. Wij zien het als onze taak om die partijen bij elkaar te brengen, kennisuitwisseling te stimuleren, nieuwe ideeën aan te jagen en plannen te versterken door bijvoorbeeld financiële ondersteuning, menskracht of praktische hulpmiddelen aan te bieden. Dat zie je terug in onze projecten en in de netwerken die inmiddels zijn ontstaan.’

Samenwerkingsagenda met 4 GGD’en

Een van die projecten is de samenwerkingsagenda van de provincie met de 4 GGD’en in Zuid-Holland: Haaglanden, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Floor van Oort, manager van de afdeling Leefomgeving van GGD Haaglanden, is nauw bij dit project betrokken: ‘De 4 GGD’en in Zuid-Holland hebben veel kennis over een gezonde leefomgeving. Die kennis is belangrijk voor de gemeenten, die medeverantwoordelijk zijn voor het verbeteren van de leefomgeving. Maar de kennis bereikt de gemeenten niet altijd. Daarom is deze samenwerkingsagenda erop gericht om alle kennis die bij de provincie, GGD’en en gemeenten aanwezig is, bij elkaar te brengen, verder te ontwikkelen en actief met elkaar te delen. Daarmee hopen we de gemeenten te ondersteunen om gezondheid een plek te geven in hun omgevingsbeleid en in de praktijk met die opgave aan de slag te gaan.’

Om dit doel te bereiken hebben de GGD’en samen met de provincie een werkagenda opgesteld met verschillende activiteiten. Zo is er een bestuurlijke bijeenkomst gehouden voor wethouders in het fysieke en sociale domein, waarin de gezonde leefomgeving op de kaart is gezet. Ook zijn er trainingen gegeven aan gemeenteambtenaren over onder meer positieve gezondheid, de Omgevingswet en hittestress. Daarnaast hebben de GGD’en samen met het Institute for Positive Health een toolkit ontwikkeld voor de inrichting van gezonde, nieuwe wijken. 5 En ze hebben meegewerkt aan de Healthy Society kaart, een kennisplatform van provincie, universiteiten en gemeenten rond het thema gezonde leefomgeving. 6

‘De provincie en de GGD’en hebben een gemeenschappelijke taak’, zegt Van Oort. ‘Namelijk zorgdragen voor een gezonde leefomgeving. Daarin kunnen we elkaar versterken. We willen deze samenwerking dan ook structureel gaan vormgeven, want we merken dat die echt waardevol is. In de eerste plaats omdat we zo meer kennis delen en concrete producten ontwikkelen. Maar ook omdat ambtenaren van verschillende gemeenten en uit verschillende domeinen elkaar hierdoor leren kennen, waardoor ze elkaar ook voor andere projecten makkelijker weten te vinden.’

Groene speelplekken (Bron: Handleidingen Het levende gebouw en De levende openbare ruimte van de VHG)

De droom van de Groene Cirkel Groene Gezonde Stad is dat in 2040 de Zuid-Hollandse steden de groenste en gezondste steden van de wereld zijn.

Groene Cirkel Groene Gezonde Stad

Een project waarin de provincie met een heel diverse coalitie samenwerkt, is het project Groene Cirkel Groene Gezonde Stad. Groene Cirkels zijn uitgebreide netwerken van innovatieve bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties, die samenwerken aan duurzaamheidsoplossingen. Kenmerkend aan de Groene Cirkels is dat ze uitgaan van een gemeenschappelijke visie of droom. Op basis daarvan starten ze projecten, waaraan de verschillende partners – ieder vanuit de eigen expertise – een bijdrage leveren. Binnen die projecten wordt praktische kennis opgedaan, die wordt gedeeld met het netwerk en toegepast in volgende projecten. Uiteindelijk moet dit leiden tot de realisatie van de droom. 7

Groene, gezonde steden

De droom van de Groene Cirkel Groene Gezonde Stad is dat in 2040 de Zuid-Hollandse steden de groenste en gezondste steden van de wereld zijn. Daarvoor is ‘radicale vergroening’ nodig, met een streven naar een dichtheid van 40% bomen in elke stad. Die vergroening draagt bij aan de fysieke en mentale gezondheid van mensen, bijvoorbeeld doordat ze meer uitgenodigd worden om te bewegen, minder last hebben van hitte of wateroverlast, en elkaar vaker ontmoeten in parken of moestuinen. Om dat doel te bereiken hebben verschillende organisaties hun handen ineengeslagen: het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Naturalis, Wageningen University & Research, gemeenten Dordrecht en Leiden, Staatsbosbeheer, IVN Natuureducatie, Alles is Gezondheid, GGD Haaglanden en de provincie Zuid-Holland. Zij voeren diverse projecten uit en delen de kennis daaruit met elkaar tijdens netwerkbijeenkomsten. Het project is in oktober 2021 gestart. 8

Schoolpleinenrevolutie

Een van de projecten van deze Groene Cirkel is de schoolpleinenrevolutie. Dit project heeft tot doel dat 50% van de Zuid-Hollandse basisscholen in 2030 een groenblauw schoolplein heeft. Groenblauwe schoolpleinen zijn plekken met veel groene beplanting en een goede opvang van regenwater. Het zijn plekken waar kinderen ook buiten schooltijd kunnen spelen, buitenlessen krijgen en verkoeling kunnen vinden. Ook buurtgenoten zijn er welkom. Daarbij ligt de focus op scholen in dichtbebouwde, versteende wijken, waar kinderen nu vaak nauwelijks in contact komen met de natuur. De provincie werkt in dit project samen met onder andere gemeenten, waterschappen en IVN Natuureducatie. Samen delen zij kennis en inspiratie om dit ambitieuze doel te realiseren. De provincie en de andere partners hebben hier subsidie voor beschikbaar gesteld. Meer informatie is te vinden op www.groenblauweschoolpleinen.nl.

Groene Gezonde Bedrijventerreinen

Een project waarin gezondheidsbevordering naadloos samengaat met provinciale opgaven als economie, klimaatadaptatie en energietransitie, is het project Groene Gezonde Bedrijventerreinen. Dit project is erop gericht om van de bedrijventerreinen in Zuid-Holland prettige, groene plekken te maken die bijdragen aan de gezondheid van de mensen die er werken. Die terreinen zijn nu nog vaak grijs en versteend. Daardoor kan het er in de zomer erg heet worden en wordt het water niet goed opgevangen. Een groene werkomgeving draagt bij aan stressreductie en creativiteit, en biedt daarnaast kansen voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en duurzame energie.
Het project is begonnen met een kleine coalitie, die een campagne heeft opgezet om bedrijven en eigenaren van bedrijventerreinen te activeren om de eerste stappen naar vergroening te zetten. Dat ging gepaard met een subsidieregeling en voorlichtingsmateriaal. Tegelijkertijd is een start gemaakt met een groot landelijk kennis- en innovatieprogramma dat tot doel heeft om 1000 ‘werklandschappen van de toekomst’ te realiseren. Hieraan doen meer dan 40 publieke en private partijen mee. In de eerste fase worden er 10 ‘ambassadeursterreinen’ getransformeerd en wordt er geëxperimenteerd in 4 ‘living labs’. Met de kennis en ervaring die daarmee wordt opgedaan, kunnen de volgende bedrijventerreinen aan de slag. De bedoeling is dat een groen en gezond bedrijventerrein binnen 9 jaar de norm is.

Kijk voor meer informatie op www.ivn.nl/provincies/zuid-holland/aanbod/groene-gezonde-bedrijventerreinen.

Gezonde bedrijventerreinen (Foto: Pixabay)

Essentieel onderdeel van het provinciale beleid

Het ontwikkelprogramma Gezond en Veilig loopt inmiddels 3 jaar. Irene Voskamp kijkt er tevreden op terug: ‘De projecten lopen allemaal goed en er zijn veel enthousiaste partners aangehaakt. Daarnaast is het thema gezondheid opgenomen in alle onderdelen van het provinciale coalitieakkoord, dat in juni 2023 is gesloten. Dit toont aan dat het bewustzijn is gegroeid dat het bevorderen van de gezondheid een essentieel onderdeel is van de opgaven waar de provincie voor staat. Daar ben ik blij mee, want gezondheidsbevordering is iets van de lange adem en daarvoor is een structurele verankering nodig.’

Ook Floor van Oort is enthousiast: ‘Bij de GGD werken we er al jaren aan om een gezondere leefomgeving te creëren en gezondheidsverschillen te verkleinen. Maar dat lukt alleen als je de krachten en de kennis bundelt. De provincie heeft het voor elkaar gekregen om alle relevante partijen samen te brengen en krachtige coalities te bouwen. Ook heeft zij veel thema’s geagendeerd. Dat is echt heel knap en uiterst zinvol. Want we moeten alle zeilen bijzetten om de gezondheid in Zuid-Holland te verbeteren en een zorginfarct te voorkomen.’

Meer weten?

De tweede voortgangsrapportage beschrijft wat er tot nu toe in het ontwikkelprogramma Gezond en Veilig Zuid-Holland is gebeurd. Deze rapportage en andere informatie over het provinciale gezondheidsbeleid is te vinden op www.zuid-holland.nl/onderwerpen/gezonde-veilige-leefomgeving.

Wilt u reageren?
Mail de auteur of de redactie

 Over de auteur

M. Wopereis, tekstbureau Lopende teksten

Referenties

  1. VZinfo.nl. Gezonde levensverwachting; Regionaal [Online]. 24 jun 2022 (Bezocht op 10 okt 2023); Hier online beschikbaar.
  2. Informatiepunt Leefomgeving. Regels over gezonde fysieke leefomgeving in de Omgevingswet [Online]. (Bezocht op 16 okt 2023); Hier online beschikbaar.
  3. Institute for Positive Health. Positieve gezondheid in de wetenschap: Hoe het denken kantelde [Online]. (Bezocht op 10 okt 2023); Hier online beschikbaar.
  4. RIVM. Wat verstaan we onder een gezonde leefomgeving? [Online]. 05 nov 2019 (Bezocht op 10 okt 2023); Hier online beschikbaar.
  5. Institute for Positive Health. Positieve Gezondheid in woon- en leefomgeving [Online]. (Bezocht op 10 okt 2023); Hier online beschikbaar.
  6. Gezond Zuid-Holland. Startpagina [Online]. (Bezocht op 10 okt 2023); Hier online beschikbaar.
  7. Groene Cirkels. Startpagina [Online]. (Bezocht op 10 okt 2023); Hier online beschikbaar.
  8. Groene Cirkel Groene Gezonde Stad. Startpagina [Online]. (Bezocht op 10 okt 2023); Hier online beschikbaar.

Referenties

Click to edit...