Meldingen infectieziekten

Overzicht meldingen infectieziekten regio Haaglanden 3e kwartaal 2023

Bekijk de tabel met het overzicht

3e kwartaal vergeleken met de voorgaande jaren

3e kwartaal

2023

3e kwartaal

2022

3e kwartaal

2021

1e t/m 3e kwartaal vergeleken met dezelfde periode in voorgaande jaren

1e t/m 3e

kwartaal 2023

1e t/m 3e

kwartaal 2022

1e t/m 3e

kwartaal 2021

a-ziekten

MERS-CoV

Pokken

Poliomyelitis anterior acuta

SARS

Virale hemorragische koorts

COVID-19*

15.078

22.633

2.813*

317.304
76.371

B-ziekten

Aviaire influenza (humane infectie)

Difterie
1

1
Pest

Mpox


62

96
Rabiës (hondsdolheid)

Tuberculose

16

18

19

65

59

62

Buiktyfus

11

31
Cholera

Hepatitis A472882
Hepatitis B acuut4

1


76

3

Hepatitis B acuut en chronisch

23

2932766782
Hepatitis C acuut1

2

Hepatitis C chronisch

6

1410273533
Kinkhoest112
1241
Mazelen2

2

Paratyfus A,B,C6

71
Rubella

STEC (E. coli)152410273716
Shigellose

22

10183220

26

Invasieve GAS

11

9361

22

10
Voedselinfectie
1

2

2

c-ziekten

Antrax (miltvuur)

Bof

15221
Botulisme

Brucellose

CPE14135

36

18

10

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob klassiek

1


1

1

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob variant

Gele koorts

Invasieve Hib2

21
Hantavirusinfectie1

1

Legionellose321418603727
Leptospirose2
2316
Listeriose212426
Malaria

9

5

9

20

18

14
Meningokokkose

191
MRSA-infectie (cluster buiten ziekenhuis)

Invasieve pneumokokken

13

7
8
52
39
14
Psittacose1
2
3
3
7
6
Q-koorts

Tetanus
1


1

Tularemie1

Trichinose

West-Nilevirus

Zikavirus

* Met een ministeriële regeling is vanaf 1 juli 2023 de meldplicht van COVID-19 komen te vervallen.

Infectieziekten gemeld door instellingen in de eerste drie kwartalen  2023

Bekijk de tabel met het overzicht

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de meldingen door instellingen in de eerste 3 kwartalen van het jaar 2023. Deze instellingen behoren tot instellingen waar ‘kwetsbare’ groepen zoals kinderen, ouderen of zieken verblijven. Op grond van artikel 26 van de Wet publieke gezondheid (WPG) moeten die instellingen sommige infectieziekten melden bij de GGD.
Het grootste gedeelte van de luchtweginfecties/influenza-achtige ziektebeelden gemeld door zorginstellingen (langdurige zorg en maatschappelijke opvang), zijn meldingen van COVID-19 geweest gedurende de eerste 3 maanden van dit kalenderjaar. 

Scenario

Kinder-
opvang

Onderwijs-
instelling

Vluchte-
lingen­-
opvang

Zorg-
instelling

Ziekenhuis

Eindtotaal

Huiduitslag/exanthemen

40

14
3
6
1

64

Impetigo (krentenbaard)

14

317
Gastro-enteritis

21

1


14

2

38

Schimmelinfectie4
4
Luchtweginfectie/influenza-achtig ziektebeeld7

6


32


45

Anders*
2
2

4


* Conjunctivitis, bof, 2x BRMO

Download het overzicht

Toelichting Meldingen Infectieziekten 3e kwartaal 2023

Bof

In de maanden juni t/m augustus heeft GGD Haaglanden te maken gehad met een uitbraak van bof.
In deze periode zijn er in totaal 22 bevestigde patiënten gemeld (bevestigd door laboratorium of met passend klinisch beeld en een epidemiologische link). Zij hadden een eerste ziektedag tussen 3 juni en 31 augustus. Het betreft 15 kinderen in de leeftijd van 1 t/m 10 jaar en 7 volwassenen in de leeftijd van 32 t/m 44 jaar.
Van de 15 kinderen waren er 9 niet gevaccineerd tegen bof en 6 gevaccineerd conform het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Van de 7 volwassen bofpatiënten waren er 5 gevaccineerd tegen bof en van 2 patiënten was dit onbekend. De bron van het cluster is niet vastgesteld. Wel gaan 7 kinderen naar dezelfde basisschool en zijn 2 volwassenen werkzaam op deze school. Een volwassene is waarschijnlijk gedurende de zomervakantie thuis besmet geraakt. Van de 22 patiënten in dit cluster zijn er 4 zonder link (direct of via huishoudcontact) naar de betreffende basisschool. Van deze 4 bofpatiënten zijn er 3 huishoudcontact van elkaar. De school bevindt zich in een wijk waarvan bekend is dat de vaccinatiegraad bij kinderen relatief laag is. Er zijn BMR-vaccinaties aangeboden, maar de opkomst was laag.
De incubatietijd van bof is 12 tot 25 dagen en verspreiding door (gevaccineerde) mensen zonder klachten is beschreven. De GGD vraagt om alertheid voor nieuwe cases.

Mazelen

De GGD kreeg in het 3e kwartaal 2 patiënten met mazelen gemeld. Beide gevallen waren niet gerelateerd aan elkaar en hadden hun eerste ziektedag op respectievelijk 21 juli en 15 augustus. Eén van de gevallen heeft de infectie in Nederland opgelopen, maar de exacte bron is onbekend. De betrokken zorgverleners werden geïnformeerd en de GGD heeft risicocontacten geïdentificeerd en zo nodig geïmmuniseerd.

Kinkhoest

Sinds mei 2023 neemt het aantal kinkhoestmeldingen toe ten opzichte van 2021 en 2022, maar de aantallen liggen nog altijd lager dan voor de coronapandemie. In regio Haaglanden ging het in mei om 1 casus, in augustus om 4 cases en in september om 7. Ook landelijk wordt een toename in kinkhoest gezien met meldingen uit het hele land. De verklaring voor de lagere aantallen in de pandemische jaren (2020-2022) is vermoedelijk multifactorieel. Naast de coronamaatregelen (lockdowns, fysieke afstand en hoesthygiëne), was er een ander testgedrag. Ook werd de maternale kinkhoestvaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma in december 2019 ingevoerd.
Een verhoogde kans op ernstig beloop van kinkhoest treedt met name op bij niet of onvolledig gevaccineerde kinderen tot 1 jaar, en zuigelingen van moeders die onvoldoende beschermd zijn via maternale antistoffen.

Legionellose

In het 3e kwartaal is er een flinke stijging gezien van het aantal meldingen van legionellose, met een piek in de maand augustus (juli 7, augustus 17, september 8). Deze stijging in Haaglanden is conform het landelijke beeld.
Een hoog aantal meldingen is gebruikelijk in de zomer. Het was deze zomer echter, vooral in augustus en september, aanzienlijk hoger dan eerdere jaren. Er is geen cluster gevonden waarbij een gemeenschappelijke bron is bevestigd. Van legionelloseverheffingen in de zomer is uit onderzoek bekend dat er een associatie is met veel regenval en warm vochtig weer. Het is aannemelijk dat omgevingsbronnen een rol spelen bij een dergelijke verheffing. Dit kunnen bijvoorbeeld natte koeltorens zijn, of afvalwaterzuiveringen bij bedrijven, of de rioolwaterzuivering en vergistingsinstallaties voor biogasproductie. De GGD werkt samen met de omgevingsdienst om dergelijke bronnen in beeld te krijgen. Voor de bronopsporing is het belangrijk om zo mogelijk een sputumkweek te doen, zodat een klinisch isolaat beschikbaar is voor de vergelijking met mogelijke bronnen.

COVID-19

Met een ministeriële regeling is vanaf 1 juli 2023 de meldplicht van COVID-19 komen te vervallen. Vanaf deze datum hoeven artsen en hoofden van laboratoria individuele besmettingen van SARS-CoV-2 niet meer te melden bij de GGD. Clusters van luchtweginfecties, waaronder COVID-19, in instellingen waar kwetsbaren verblijven, dienen op basis van artikel 26 nog wel gemeld te worden aan de GGD. Dit indien er sprake is van een ernstig ziektebeeld, groot aantal zieken of snelle verspreiding.