Meldingen infectieziekten

Overzicht meldingen infectieziekten regio Haaglanden 2e kwartaal 2022

Bekijk de tabel met het overzicht

2e kwartaal vergeleken met de voorgaande jaren

2e kwartaal

2022

2e kwartaal

2021

2e kwartaal

2020

1e t/m 2e kwartaal vergeleken met dezelfde periode in voorgaande jaren

1e t/m 2e

kwartaal 2022

1e t/m 2e

kwartaal 2021

1e t/m 2e

kwartaal 2020

a-ziekten

MERS-CoV

Monkeypox34

34

Pokken

Poliomyelitis anterior acuta

SARS

Virale hemorragische koorts

COVID-19

23.250

28.411

2.520

30.2226

53.738

2.984

B-ziekten

(humane infectie) avaire influenza

Difterie

Pest

Rabiës (hondsdolheid)

Tuberculose

24

21

22

41

43

46

Buiktyfus

33


1

Cholera

Hepatitis A

11Hepatitis B acuut

1

2

3

5

3

3

Hepatitis B acuut en chronisch

1

17

23

39

50

51

Hepatitis C acuut

Hepatitis C chronisch

10

15

6

21

23

12

Kinkhoest

15

1

61

Mazelen

Paratyfus A,B,C

11Rubella

STEC (E. coli)

8

4

5

13

6

9

Shigellose

6

3

2

10

8

13

Invasieve GAS

8

4

2

13

7

6

Voedselinfectie

1

1

2

c-ziekten

Antrax (miltvuur)

Bof

11


5

Botulisme

Brucellose

12

CPE

3

1


5

5

4

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob klassiek

1

1


2

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob variant

Gele koorts

Invasieve Hib


1Hantavirusinfectie
1

Legionellose

12

6

6

24

9

7

Leptospirose

1

1


1

Listeriose

1

1

1

1

4

2

Malaria

9

2

1

13

5

7

Meningokokkose

1


1

1


3

MRSA-infectie (cluster buiten ziekenhuis)

Invasieve pneumokokken 

16

6


32

6

3

Psittacose

4

2


5

3

4

Q-koorts

Tetanus

Tularemie


1

Trichinose

West-Nilevirus

Zikavirus

Infectieziekten gemeld door instellingen in 2022

Bekijk de tabel met het overzicht

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de meldingen door instellingen in het eerste halfjaar 2022. Deze instellingen behoren tot instellingen waar ‘kwetsbare’ groepen zoals kinderen, ouderen of zieken verblijven. Op grond van artikel 26 van de Wet publieke gezondheid (WPG) moeten die instellingen sommige infectieziekten melden bij de GGD.

Het grootste gedeelte van de luchtweginfecties/influenza-achtig ziektebeelden zijn meldingen van COVID-19 in de instelling.

Scenario

Kinder-
opvang

Onderwijs-
instelling

Vluchte-
lingen­-
opvang

AWBZ
zorg-
instelling

Ziekenhuis

Eindtotaal

Huiduitslag/exanthemen

34

16

2

8


60

Impetigo (krentenbaard)

1

1

Gastro-enteritis

17

3


14


34

Schimmelinfectie

Luchtweginfectie/influenza-achtig ziektebeeld

47

82


264

1

394

Anders


Download het overzicht

Toelichting Meldingen Infectieziekten 1e kwartaal 2023

Invasieve groep A streptokokken (iGAS)

Infecties met Groep A-streptokokken (GAS) worden veroorzaakt door een bacterie: de streptokok. Deze bacterie kan veel verschillende ziekten veroorzaken, zoals roodvonk, keelontsteking, wond- roos, krentenbaard (impetigo), acuut reuma, kraamvrouwenkoorts, longontsteking en bloedvergiftiging. GAS-infecties komen regelmatig voor, vooral bij kinderen. Meestal verlopen ze onschuldig. Infecties met invasieve Groep A-streptokokken (iGAS) zijn vaak ernstiger en resulteren meestal in een ziekenhuisopname. Sinds 2022 is er landelijk, maar ook bij de GGD Haaglanden, sprake van een stijging van het aantal iGAS-infecties. Het Responsteam iGAS van het RIVM heeft daarom besloten de meldingsplicht en het bijbehorende (profylaxe)beleid voor contacten van patiënten met iGAS-ziekte uit te breiden naar alle ziektebeelden. Alleen infecties die leidden tot een septische shock, een fasciitis necroticans of puerperale koorts waren tot dan toe meldingsplichtig. Vanaf 19 januari vallen ook andere ziektebeelden veroorzaakt door deze bacterie onder de meldplicht, zoals sepsis, pneumonie, (pleura)empyeem, meningitis en artritis. Deze uitbreiding is tijdelijk; later dit jaar volgt een evaluatie of dit verlengd wordt. De uitbreiding van de meldplicht heeft bij de GGD Haaglanden geleid tot 33 iGAS meldingen in het 1e kwartaal van 2023; evenveel als in het hele jaar 2022. Bij een melding schrijft de GGD chemoprofylaxe voor aan alle huishoudcontacten van de patiënt. Deze huishoudcontacten en andere nauwe contacten worden verder geïnformeerd en geadviseerd om bij klachten die kunnen passen bij een GAS- infectie, snel medische hulp te zoeken. Naar aanleiding van de huidige toename van iGAS-infecties is het belangrijk dat clinici en huisartsen alert zijn en blijven op mogelijke iGAS-infecties.

CPE (Carbapenemase-producerende Enterobacterales)

CPE is niet een naam van een bacterie maar staat voor Carbapenemase-producerende Enterobacterales. Carbapenemase is een enzym dat bij bepaalde bacteriën voorkomt. CPE komen voor in ons milieu en voedsel. Bij de mens vinden we deze CPE-bacteriën vooral terug in de darmen. CPE-bacteriën en andere resistente darmbacteriën zijn ongevoelig (resistent) voor sommige antibiotica. Dit betekent dat één of meer soorten antibiotica die normaal wel werkzaam zouden zijn, niet werken. Een persoon kan een CPE-bacterie bij zich dragen zonder ziek te worden (= dragerschap). Als men wel ziek wordt, dan verschilt de ernst niet met die van een infectie door een niet-resistente bacterie. Een ontsteking (infectie) door een resistente bacterie, is wel moeilijker te behandelen, omdat sommige antibiotica niet meer werkzaam zijn. Het aantonen van CPE valt sinds juli 2019 onder de meldingsplichtige ziekten, groep C. Vanaf het derde kwartaal van 2022 is er een stijging te zien van het aantal meldingen CPE bij de GGD en deze stijging zet door in het eerste kwartaal 2023 (16). Ook landelijk is er sprake van een toename. De toename van CPE zien we bij kweken die voor screening afgenomen worden in verband met mogelijk dragerschap (bv. na opname in een buitenlands ziekenhuis). En ook bij kweken vanwege een diagnostische indicatie bij een infectie.