Korte berichten

E-learning ‘De oudere mond gezond’ door GGD Haaglanden

Speciaal voor (thuis)zorgprofessionals heeft de afdeling Gezondheidsbevordering van GGD Haaglanden de gratis e-learning ‘De oudere mond gezond’ ontwikkeld. Een goede mond­gezondheid is van invloed op de algehele gezondheid. Toch heeft meer dan de helft van de ouderen op dit moment een slechte mondhygiëne. Volgens recent onderzoek van GGD Haaglanden blijkt dat de cijfers in Den Haag hoger liggen dan het landelijk gemiddelde.


De e-learning leert alles over het belang van een goede mondgezondheid bij ouderen én hoe professionals hieraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Professionals leren problemen in de mond te herkennen en hoe zij het beste de mond kunnen verzorgen. Ook komen er waardevolle tips & tricks naar voren en praktische tools om de oudere mond gezond te krijgen én te houden.


Benieuwd geworden?

Bekijk het introductiefilmpje hier.


Inhoud van de e-learning

De e-learning duurt 60 minuten en bestaat uit onder andere de volgende onderwerpen:

  • Invloed mondgezondheid op het lichaam
  • Problemen in de mond
  • Mondverzorgingsproducten
  • Poetsinstructies en omgaan met weerstand
  • Kennistoets

De e-learning is in afwachting van accreditatie.


Vragen of meer informatie?

Bezoek www.ggdhaaglanden.nl/mondgezondheid voor meer informatie over mondgezondheid bij ouderen.

Training ADM-beleid voor vroegsignalering alcohol-, drugs of medicijnproblematiek op de werkvloer

Medewerkers die (veel) teveel alcohol, drugs en/of medicijnen gebruiken, lopen risico’s. Voor hun veiligheid op het werk, maar ook wat betreft hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. Als bedrijfsarts en HR-professional ben je verantwoordelijk om in je bedrijf te bespreken hoe je de gevolgen van problematisch middelengebruik voor kunt zijn.
Een preventief Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-beleid) geeft daarbij richting en houvast.


Datum: 21 september 2022

Kosten: € 175,- (twee personen € 295,-)

Locatie: Trimbos-instituut


Bron: Trimbos.nl

International Conference on Dual Disorders (ICDD 2022)

Op 29 en 30 september 2022 vindt in Den Haag de ‘International Conference on Dual Disorders’ plaats. Dit congres over dubbele problematiek wordt georganiseerd door het Centrum Dubbele Problematiek van Parnassia.

Het is volgens de organisatoren een unieke kans om in eigen land kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Naar verwachting brengt ICDD 2022 een multidisciplinaire groep professionals van over de hele wereld om samen aan de slag te gaan met ‘excellente wetenschap in een stimulerende omgeving’.


Tijdens ICDD 2022 komen alle aspecten van ­evidence-based behandeling van dubbele ­problematiek aan de orde. In samenwerking met nationale en internationale experts biedt het Centrum Dubbele Problematiek de deelnemers een brede selectie aan wetenschappelijke en ­interactieve sessies. Het wordt dé plek om recent onderzoek, bevindingen en innovaties in de behandeling van dubbele problematiek te ­presenteren.

De bijeenkomst is bedoeld voor psychiaters, psychologen, verslavingsartsen, maatschappelijk werkers, GGz-verpleegkundigen en alle andere professionals die geïnteresseerd zijn in de behandeling van patiënten met een dubbele stoornis.


Voor meer informatie en aanmelding:

Home | International Conference on Dual Disorders


Bron: icdd2022.org

Training voor het geven van de cursus: Zicht op Evenwicht voor ouderen

Ruim de helft van alle thuiswonende 65-plussers is bezorgd om te vallen en gaat daardoor activiteiten buitenshuis vermijden, zoals wandelen, boodschappen doen of op bezoek gaan bij familie en vrienden. Hierdoor vermindert de conditie – met een nog groter risico op vallen – en ook het levens­plezier neemt af, met kans op sociale isolatie. In deze training leert u de cursus ‘Zicht op Evenwicht’ te geven, zowel ­individueel als in groepsverband. Na deze cursus ervaren ouderen minder angst om te vallen. ‘Zicht op Evenwicht’ is opgenomen in de databank van effectieve interventies van het Gezond Leven Centrum van het RIVM en kreeg een Parel van ZonMw. Deze training van één dag is gericht op minimaal hbo-geschoolde professionals in de thuiszorg of ouderenzorg.


Datum: 23 september 2022

Kosten: € 395,-

Locatie: Utrecht

Organisator: Trimbos-instituut

Studiedag Open en Alert: middelenpreventie jongeren in residentiële jeugdzorg

Jongeren in de residentiële jeugdzorg gebruiken vaker tabak en drugs (met name cannabis) dan hun leeftijdgenoten in het reguliere onderwijs. Dit bleek uit het EXPLORE-onderzoek van 2021. Volgens de professionals uit dit onderzoek hebben instellingen vaak wel beleid om problematisch middelen­gebruik te voorkomen, maar is het lastig om hier in de ­praktijk vorm aan te geven. Deze studiedag biedt kennis én inspiratie voor effectieve middelenpreventie voor deze kwetsbare doelgroep.

De studiedag is bedoeld voor professionals die bijvoorbeeld als aandachtsfunctionaris of preventiewerker veel te maken hebben met middelengebruik in de jeugdhulp en Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s). Maar de dag is eveneens interessant voor mensen die zich bezighouden met kwaliteit, beleid en opleiding binnen deze instellingen.

Tijdens de studiedag wordt de nieuwe richtlijn Middelen­gebruik Jeugdhulp en Jeugdbescherming gepresenteerd. Tevens worden de resultaten van het EXPLORE-onderzoek in de jeugdzorg en in de JJI’s (publicatie verwacht in het najaar van 2022) toegelicht. Daarnaast komen experts uit wetenschap en praktijk aan het woord, waaronder ook ervaringsdeskundige ouders en jongeren.

Verschillende workshops en een informatiemarkt bieden vervolgens de kans om nader kennis te maken met verschillende interventies en materialen.


Datum: 8 november 2022

Organisator: Trimbos-instituut

Kosten: € 65,- ex BTW

Locatie: Utrecht

RVS Jaarconferentie 2022 Gezondheidsverschillen verkleinen: van weten naar doen

Op maandag 10 oktober 2022 vindt de jaarlijkse conferentie plaats van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS). Tijdens de conferentie wordt het terugdringen van gezondheidsverschillen opnieuw onder de aandacht gebracht. Doel is met elkaar een volgende stap te zetten en op zoek te gaan naar manieren om het verschil te maken, om daadwerkelijk de gezondheidsverschillen te verkleinen.


De gezondheidsverschillen in Nederland zijn al dertig jaar onverminderd groot. Al die tijd proberen gezondheidswerkers, beleidsmakers en vele anderen om er iets aan te veranderen. Tot nu toe is het niet gelukt. Sterker nog, het verschil lijkt groter te worden. Niet alleen de RVS voelt de urgentie om dit te veranderen. De aandacht voor gezondheidsverschillen heeft door de Covid-pandemie een extra impuls gekregen. Maar aandacht is niet genoeg. Er is daadkracht nodig. Geen woorden maar daden. Of om Sir Michael Marmot te citeren: Do something, do more, do better. Marmot zal de openingsspeech verzorgen.


Tijdens de conferentie bespreken deelnemers in werksessies en werkbezoeken welke structurele wijzigingen nodig zijn. Ook ziet u hoe voorlopers – met steun of tegen de stroom in – het anders doen en wat dat oplevert. De vraag staat centraal wat er nodig is voor de broodnodige verandering. Wat helpt daarbij en wat hindert? Wíe moet morgen wát gaan doen? En wat kunt u daar aan bijdragen?


Aanmelden kan via: https://rvsconferentie101022.yellenge.nl/­registration/#/participants


Datum: 10 oktober 2022; 13:30 - 17:00

Locatie: Delft

Kosten: gratis

Het Nationale Psychose Congres 28 en 29 september 2022

Het Nationale Psychose Congres 2022 bestaat uit twee delen:

Op woensdagavond 28 september is de Masterclass: ‘Fenomenologie van psychose’. In de Masterclass zoeken we uit hoe fenomenologie ons verder kan helpen. Deze benadering onderzoekt subjectieve ervaringen van psychose om de essentie van psychose beter te begrijpen. We bespreken hoe wetenschappelijke inzichten vertaald kunnen worden naar de praktijk van behandeling.

Donderdag 29 september staat de dag in het teken van de vele betekenissen van psychose. Deze ­betekenissen kunnen helpen te begrijpen wat psychose allemaal is, en beter om te gaan met ervaringen van psychose. Psychose zal worden belicht vanuit verschillende invalshoeken; van crosscultureel tot biologisch, de betekenis in ­historische context, persoonlijke ervaringen en de maatschappelijke kant, tot psycho-educatie en aanbevelingen voor de hulpverleners van de toekomst.


Op deze dag delen deelnemers kennis en ­ervaringen met hulpverleners, mensen die zelf psychose hebben meegemaakt en naasten op het Nationale Psychose Congres in Amersfoort.


Het congres is voor iedereen die te maken heeft (gehad) met een psychose. Dat betreft hulp­verleners en begeleiders uit de GGz of instellingen voor beschermd & begeleid wonen, medewerkers in het sociale domein, ervaringsdeskundigen, familie en naasten. Maar ook gemeente­ambtenaren, ondernemers, zorgverzekeraars, journalisten en beleidsmakers zijn van harte welkom op dit congres.


Er wordt accreditatie aangevraagd bij de NVvP, FGzPt, VSR en V&V Kwaliteitsregister ­Zorgprofessionals.


Organisatie: Kenniscentrum Phrenos

Locatie: Amersfoort

Kosten: zie hiervoor de website:
www.kenniscentrumphrenos.nl

Onderzoeksrapport geluidshinder en slaapverstoring luchtvaart 2020

Met de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 (GM V&O 2020) zijn voor het eerst zowel ervaren geluidshinder als slaapverstoring door vliegverkeer landelijk in kaart gebracht. Vooral in de omgeving rondom de grotere lucht­havens komt veel ernstige geluidshinder en slaapverstoring door vliegverkeer voor.


Het onderzoek is afgenomen in het najaar van 2020 ten tijde van de coronapandemie en werd uitgevoerd door de 25 GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM en CBS.


Het probleem is groot in de wijde omtrek van Amsterdam Airport Schiphol. En ook in gebieden in Zuid-Limburg en Noord-Brabant zijn er veel mensen die ernstige geluidshinder en slaap­verstoring door vliegverkeer ervaren. Uitgaande van het landelijk gemiddelde nam ernstige geluidshinder door vliegverkeer tussen 2016 en 2020 toe van 3,1% naar 3,7% onder 18-64 jarigen. Voor slaapverstoring is landelijk nog geen trend beschikbaar, omdat het in 2020 voor het eerst is gemeten.


Advies reductie geluidshinder

Ernstige geluidhinder en slaapverstoring hebben impact op de gezondheid. GGD GHOR Nederland vindt het van belang om gezondheidsrisico’s van omwonenden te verminderen door het verlagen van de blootstelling aan geluid van vliegverkeer richting de gezondheidskundige advieswaarden van de World Health Organisation (WHO).


Dit rapport van de GGD’en laat zien dat er veel gebieden zijn waar meer geluidshinder en slaapverstoring wordt ervaren dan de gemiddelden horend bij de advieswaarden van de WHO. Ook in de (randen van de) nacht is het van belang om de blootstelling aan geluid te verminderen. Daarnaast adviseren GGD’en om bij (lokaal) omgevingsbeleid en de inrichting van de leef­omgeving de omwonenden actief te betrekken en de ervaren geluidshinder en slaapverstoring serieus te nemen.


Het betrekken van de gezondheidsinformatie uit dit onderzoeksrapport draagt bij aan de ambitie om de luchtvaart in balans te houden met maatschappelijke belangen als veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid.


Onderzoek via Gezondheidsmonitor ­Volwassenen & Ouderen 2020

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en het ministerie van Defensie. Het beschrijft de ervaren geluidshinder en slaapverstoring door vliegverkeer per wijk, gemeenten en landelijk in ver­gelijking met andere geluidsbronnen en eerdere onderzoeken gevolgd door aanbevelingen voor toekomstige ontwikkelingen. Aan de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2020 deden ruim een half miljoen mensen mee.


Bron: www.ggdghor.nl

Cursussen NSPOH

De Netherlands School of Public & Occupational Health is gespecialiseerd in onderwijs op (post)academisch niveau en biedt opleidingen en trajecten aan professionele organisaties op het brede terrein van maatschappij en gezondheid, arbeid en gezondheid en sociale zekerheid. De komende maanden organiseert NSPOH onder andere de volgende cursussen/bijeenkomsten.

Inlichtingen over alle cursussen en opleidingen bij NSPOH:

www.nspoh.nl, tel: 030-8100500, e-mail info@nspoh.nl.

Helder denken over doelen

Heb je een ambitieus doel voor ogen voor jouw team of ­organisatie, maar raak je verstrikt in de uitwerking? Gun jezelf het plezier van deze ­masterclass, waarin je leert te werken met een Doelenladder.

Voor iedereen die ambities wil vertalen naar ­effectieve plannen, zoals sociaal geneeskundigen, gezondheidswetenschappers, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam op het gebied van de volksgezondheid, zoals beleids­medewerkers en onderzoekers.

Data:

Kosten:

Locatie:

7 oktober 2022

€ 415,-

Utrecht

Je werkdruk de baas!

De werkdruk is hoog. Veel professionals hebben daar last van. Zij hebben het gevoel dat ze geen grip meer hebben op hun agenda. Uiteindelijk gaat dit ten koste van het plezier in het werk. Herken je dit? En streef je een betere balans tussen werk en privé na? Doe dan deze praktische module.

Voor professionals in de public en occupational health.

Data:

Kosten:

Locatie:

2 november 2022

€ 415,-

Online

Spoedeisende hulp en AED in bedrijf

Wil je leren hoe je omgaat met een AED en hoe je een spoedeisende patiënt bij een ongeval op het werk verantwoord en systematisch benadert – conform de nieuwste richtlijn en triage? In deze nascholing leer je hoe je daarbij het hoofd koel houdt en professionele meerwaarde biedt.

Voor sociaal geneeskundigen en andere artsen en verpleegkundigen die tijdens hun werk te maken kunnen krijgen met spoedeisende patiënten.

Data:

Kosten:

Locatie:

2 november 2022

€ 415,-

Utrecht

Publieke gezondheidszorg: kansen en ­effectiviteit van preventie

Iedereen wil gezond oud worden. Tegelijkertijd probeert de overheid de kosten voor de gezondheidszorg binnen de perken te houden. Preventie in de gezondheidszorg is dus een belangrijk onderwerp in de hedendaagse maatschappij. Leer meer over de kansen en de effectiviteit van gezondheidsbevordering!

Voor beleidsmakers en andere (medische) ­professionals in de publieke gezondheid

Data:

Kosten:

Locatie:

10, 17, 24 en 25 november en 1 december 2022

€ 3.990,-

Utrecht