volksgezondheid

Van alle milieufactoren heeft luchtverontreiniging het grootste negatieve effect op de gezondheid. Omdat lucht zich niets aantrekt van gemeentegrenzen, is het belangrijk om regionaal samen te werken in het verminderen van blootstelling aan schadelijke stoffen in de lucht. Het Algemeen Bestuur van GGD Haaglanden, waarin de negen gemeenten uit de regio zijn vertegenwoordigd, heeft in 2021 de GGD opdracht gegeven om een regionale samenwerking op te zetten om de luchtkwaliteit te verbeteren. Vanuit deze opdracht heeft de GGD een regionale kernboodschap opgesteld. 1 Lees hier hoe GGD Haaglanden de regionale samenwerking in gang heeft gezet.

Luchtverontreiniging drukt op ziektelast

Hoewel Nederland grotendeels aan de wettelijke normen van luchtkwaliteit voldoet, leiden de huidige niveaus van zowel fijnstof als stikstofdioxide nog steeds tot negatieve gezondheidseffecten. 2 Al bij lage niveaus van luchtverontreiniging treden negatieve gezondheidseffecten op. De gezondheids­effecten van luchtverontreiniging dragen ongeveer evenveel bij aan de ziektelast van Nederland als die van overgewicht, namelijk 5 procent. 3 Daarnaast zorgt een langdurige blootstelling aan de huidige niveaus van stikstofdioxide en fijnstof tot een levensduurverkorting van circa 1 jaar. Van alle sterfgevallen door longkanker valt 11 procent te herleiden naar luchtverontreiniging. 4

Fijnstof dringt diep door in het lichaam, waar het voor gezondheidsschade kan zorgen. Het zorgt er onder andere voor dat je longen minder goed werken en het is schadelijk voor het hart en het vaatstelsel. Bij mensen met hart- en vaatziekten, luchtwegklachten of longziekten, verergert het de klachten. Maar ook voor mensen zonder deze ziekten kan fijnstof zorgen voor gezondheidsklachten. In figuur 1 zijn de verschillende fijnstoffracties te zien en hoe diep deze doordringen in het lichaam.

Luchtvervuiling draagt in Nederland net zoveel bij aan de ziektelast als overgewicht

Figuur 1 Fijnstoffracties van verschillende grootte. Bron: Gezondheidsraad, 2018

Stikstofdioxide erg hoog in regio Haaglanden

Regio Haaglanden is grotendeels verstedelijkt en heeft daarnaast een grote woningbouwopgave. Doordat de beschikbare ruimte beperkt is, verdichten de steden nog meer. Op onderstaande kaarten is te zien dat de concentraties stikstofdioxide (NO2) erg hoog zijn in de regio Haaglanden (figuur 2 en 3). Langs wegen en in stadskernen zijn de concentraties het hoogst. 5 Deze kaarten dateren weliswaar van 2019, maar zijn op dit moment het meest representatief. De nieuwste kaarten zijn van 2020, maar die geven vanwege de coronapandemie een vertekend beeld van de stikstofconcentraties. 

Figuur 2 Landelijke concentratiekaart stikstofdioxide 2019 (NO2). Bron: RIVM, 2019

Figuur 3 Regio Haaglanden concentratiekaart stikstofdioxide 2019 (NO2) 5 Bron: RIVM, 2019

Van overkoepelende problematiek naar gezamenlijke aanpak

Om de gezamenlijke inspanning te faciliteren, heeft de GGD een regionaal netwerk van overheidsinstellingen en gemeenteambtenaren in kaart gebracht. De betrokken ambtenaren zijn werkzaam op de afdelingen volksgezondheid, milieu en ruimtelijke ordening. Door middel van verkenningsgesprekken is er geïnventariseerd aan welke thema’s de gemeenten werken óf willen werken. Naast deze thema’s heeft de inventarisatie tot nog meer bevindingen geleid, zoals:

 • Er vindt weinig kennisuitwisseling plaats tussen het sociale (Volksgezondheid) en het fysieke domein (Ruimtelijke ordening en Milieu)
 • Er is te weinig capaciteit bij de gemeenten voor het thema

In het kader van de opdracht is het netwerk samengebracht tijdens een regiosessie, om te brainstormen over de gezamenlijke aanpak. Tijdens de regiosessie is gebleken hoe divers het onderwerp is. De volgende thema’s spelen in elke gemeente en komen daarom in vervolgsessies aan bod:

 • Milieuzones
 • Houtstook
 • Openbaar vervoer
 • Burgerparticipatie en metingen
 • De woningbouwopgave
 • 80 km op de snelweg
 • Herkomst van luchtvervuiling in de regio
  – Industrie van de Rotterdamse haven
  – Snelwegen
 • Luchtvervuiling en gezondheid
 • De WHO-advieswaarden: hoe gaan we hier mee om in ons beleid?

Uitbreiding van het netwerk

De taak van de GGD op het terrein van leefomgeving, is om gemeenten te adviseren over milieuvraagstukken vanuit een gezondheidsperspectief. Er wordt verder gekeken dan alleen de normen. De samenwerking breidt verder uit, te beginnen met de Omgevingsdienst Haaglanden en provincie Zuid-Holland. Zowel de Omgevingsdienst als de GGD adviseren nu onafhankelijk van elkaar de gemeenten over luchtkwaliteit. Door samenwerking kan er integraal advies worden gegeven. Een sterk netwerk is belangrijk om contact te onderhouden met elkaar, zodat kennis regionaal kan worden uitgewisseld. Dat bevordert het opstellen van beleid.

Regionale samenwerking voorbij luchtkwaliteit

Deze opdracht heeft de basis gelegd voor verdere samenwerking en kennisuitwisseling. Hierdoor kan de GGD doelgerichter adviseren, op een manier die voor de gemeenten werkt. Zowel de fysieke als sociale domeinen binnen de gemeenten zijn enthousiast over dit initiatief van GGD Haaglanden. Het mooie aan deze samenwerking is dat wanneer dit netwerk loont bij luchtkwaliteit, deze aanpak ook voor andere thema’s kan worden ingezet. Het is belangrijk om kennis te delen en de krachten te bundelen, om deze domein overstijgende, aan leefomgeving gerelateerde thema’s aan te pakken. De komende twee jaar zal een beleidsadviseur van de GGD verder werken aan deze samenwerking.

Wilt u reageren op dit artikel?
Mail de redactie.

 Over de auteur

I. Bouwman, trainee gemeente Den Haag
E-mail: ilse.bouwman@denhaag.nl

Referenties

 1. GGD Haaglanden. Regionale kernboodschap Luchtkwaliteit [Online]. 2022 (bezocht op 25 jan 2023); Beschikbaar op URL: https://gezondheidsgids.ggdhaaglanden.nl/handlers/ballroom.ashx?function=download&id=149
 2. RIVM. Gezondheidseffecten van luchtverontreiniging [Online]. 2018 (bezocht op 01 dec 2022); Beschikbaar op URL: https://www.rivm.nl/ggd-richtlijn-medische-milieukunde-luchtkwaliteit-en-gezondheid/gezondheidseffecten-luchtverontreiniging
 3. Gezondheidsraad. Gezondheidswinst door schonere lucht [Online]. 2018 (bezocht op 01 dec 2022); Beschikbaar op URL: https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2018/01/23/gezondheidswinst-door-schonere-lucht
 4. RIVM. Gezondheidseffecten van luchtverontreiniging in context [Online]. 2013 (bezocht op 25 jan 2023); Beschikbaar op URL: https://www.rivm.nl/ggd-richtlijn-medische-milieukunde-luchtkwaliteit-en-gezondheid/gezondheidseffecten-luchtverontreiniging/context-gezondheidseffecten-luchtverontreiniging
 5. RIVM. Atlas Leefomgeving [Online]. 2021 (bezocht op 10 jan 2023); Beschikbaar op URL: https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten