Korte berichten

Gezondheidsverschillen tussen meer theoretisch en meer praktisch opgeleiden in Den Haag lijken kleiner geworden in 10 jaar tijd 

GGD Haaglanden deed verdiepend onderzoek naar de Haagse cijfers over ‘ervaren gezondheid’ uit de landelijke Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van 2012, 2016, 2020 en 2022. Dit om te onderzoeken hoe ervaren gezondheid en opleiding samenhangen. Inwoners van Den Haag die meer praktisch zijn opgeleid voelen zich over het algemeen minder vaak gezond dan inwoners met een meer theoretische opleiding. Dit komt overeen met landelijk en internationaal onderzoek. De verwachting was dat gezondheidsverschillen in de toekomst verder zullen toenemen in Nederland.

Onderzoek van GGD Haaglanden laat zien dat verschillen in ervaren gezondheid tussen meer praktisch en meer theoretisch opgeleide Haagse inwoners in 10 jaar tijd kleiner zijn geworden. Ondanks de gevonden afname zijn er nog steeds grote verschillen in ervaren gezondheid tussen inwoners met verschillende opleidingen. De relatie tussen opleiding en ervaren gezondheid kon niet verklaard worden door andere onderzochte factoren als demografische kenmerken en sociaaleconomische factoren. De resultaten zijn hier online beschikbaar.

Nieuws van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland

In een Academische Werkplaats Publieke Gezondheid (AWPG) werken professionals uit de lokale praktijk en de wetenschap samen. Gezamenlijk onderzoek levert inzicht op en oplossingen over vraagstukken binnen het sociale domein en de publieke gezondheid. Ook levert dit onderzoek input voor lokale beleidsmakers om tot goed onderbouwde maatregelen te komen. GGD Haaglanden participeert in de AWPG NZH (Noordelijk Zuid-Holland), die vanaf dit jaar verdergaat onder de naam awpg Lumens. Omdat het werkveld van de publieke gezondheid de afgelopen jaren in een stroomversnelling is geraakt, is ook de koers herijkt. De ambitie is een vitale gemeenschap die samenwerkt aan het creëren van gelijke kansen op gezondheid voor de inwoners van de regio. Lees hier meer.


Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

Meld u aan voor nieuwsbrief, die een aantal keer per jaar verschijnt. U kunt zich hier aanmelden.

Voeding, Gezin & Buurt: verdiepend onderzoek naar bereikbaarheid van gezond voedsel voor gezinnen met kinderen en een laag inkomen

De voedselomgeving is erg belangrijk voor het voedingsgedrag van mensen. Die voedselomgeving wordt, fysiek en online, op veel plekken steeds ongezonder. Dat is bijvoorbeeld het geval in de vooroorlogse arbeiderswijken van Amsterdam en Den Haag. In het onderzoek Voeding, Gezin & Buurt brachten onderzoekers in deze wijken in beeld hoe huishoudens met kinderen, een laag inkomen en risico op voedselonzekerheid, omgaan met het steeds ongezondere aanbod in hun lokale voedselomgeving (fysiek en online). En onder welke condities het hen wel lukt om gezonde voeding te kopen, bereiden en eten. Daarbij gebruikten de onderzoekers methodieken als photovoice, foodmapping, een diepteinterview en een wandeling langs een veelgebruikte winkelroute.


Het rapport (inclusief aanbevelingen) en de veldwerkgids zijn hier te vinden.

Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 11 april 2024

Het jaarlijkse Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) richt zich dit keer op de actualiteit rondom gepast gebruik van geneesmiddelen. Het doel van het congres is om kennis te delen, te vergaren en te inspireren vanuit een veelheid aan aspecten rondom (onderzoek naar) geneesmiddelen.

Datum:    11 april 2024
Tijd:        9.00 – 17.30 uur
Locatie:   1931 Congrescentrum, ’s-Hertogenbosch


Deelname is kosteloos, maar aanmelden is noodzakelijk. Dat kan via deze link.

Het integraal gezondheidsbeleid in uw gemeente versterken én daarbij gebruik maken van lerend monitoren en evalueren?

Lerend monitoren en evalueren is belangrijk voor het versterken van integraal gezondheidsbeleid. Want door tussentijds te evalueren en daarvan te leren kunt u uw aanpak of beleid verder brengen. Daarmee kunnen monitoring en evaluatie bijdragen aan inhoudelijke doelen. Twee projecten delen hun tips, uitdagingen en successen. Ook vindt u concrete voorbeelden en instrumenten in de inspiratiewijzer!
Hier online beschikbaar.

European Public Health Week

Van 13-17 mei 2024 vindt de European Public Health Week (EUPHW) plaats. Het doel van deze jaarlijkse week is het vergroten van kennis en bewustwording over volksgezondheid en het stimuleren van Europese samenwerking op dit gebied. Iedere editie heeft een eigen thema, met een specifiek aandachtsgebied per dag. Bijdragen of deelnemen aan activiteiten is op verschillende manieren mogelijk. Zelf een activiteit aandragen is bijvoorbeeld een optie.


Meer informatie vindt u op de website.

Week van de Gezondheidsverschillen: 18-21 maart 2024

Pharos organiseert de Week van de Gezondheidsverschillen. Met de titel van de week En ze leefden niet even lang en gelukkig, benadrukken ze nogmaals het maatschappelijke probleem en de gevolgen van gezondheidsverschillen. De verschillen lijken de komende tijd alleen maar groter te worden. Het is een maatschappelijk issue van groot belang en terecht volop in het nieuws. Tijd om door te pakken, niet alleen op leefstijl maar juist op de aanpak van achterliggende oorzaken van gezondheidsverschillen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die we met elkaar moeten aangaan. Van 18 tot en met 21 maart kunt u kennismaken met aanpakken die echt werken.


Meer informatie en het programma zijn hier online beschikbaar.

AMR Zorgnetwerk Holland West Risicoprofiel 2023

Antimicrobiële resistentie (AMR) treedt op wanneer bacteriën, virussen, schimmels en parasieten in de loop van de tijd veranderen en niet meer reageren op medicijnen zoals antibiotica. Daardoor zijn infecties moeilijker te behandelen en neemt het risico op ziekteverspreiding, ernstige ziekte en overlijden toe. Hoewel AMR in Nederland nog relatief weinig voorkomt in vergelijking met veel andere Europese landen, is het ook hier een groeiend probleem. Het onderwerp staat daarom hoog op de politieke agenda, en was aanleiding voor o.a. de oprichting van 9 regionale AMR zorgnetwerken in 2016. In deze regio is dat het AMR Zorgnetwerk Holland West (voorheen ABR Zorgnetwerk Holland West).
Doel van het zorgnetwerk is het stimuleren van kennisuitwisseling tussen zorgorganisaties, bijdragen aan het verbeteren van infectiepreventie, regionale risico’s in kaart brengen, bevorderen van het juist gebruik van antibiotica en ontwikkelen en organiseren van scholing. Zo zijn er onder andere e-learnings en farmacotherapeutische overleggen (FTO’s) en is er een audit-app voor infectiepreventie ontwikkeld. Ook organiseert het netwerk verschillende regionale platforms met terugkerende bijeenkomsten over infectiepreventie, het juist gebruik van antibiotica en surveillance. Verder publiceert het AMR Zorgnetwerk Holland West jaarlijks een risicoprofiel, waarin de risico’s voor AMR - specifiek voor de regio - worden beschreven. Meer weten over het zorgnetwerk of de aanpak van AMR in de regio?


Hier online beschikbaar.

Cursussen NSPOH

De Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH) is gespecialiseerd in onderwijs op (post)academisch niveau en biedt opleidingen en trajecten aan professionele organisaties op het brede terrein van maatschappij en gezondheid, arbeid en gezondheid en sociale zekerheid. De komende maanden organiseert NSPOH onder andere de volgende cursussen/bijeenkomsten.

Inlichtingen over alle cursussen en opleidingen bij NSPOH: www.nspoh.nl, tel: 030-8100500, e-mail info@nspoh.nl.

Straatzorg en publieke gezondheid

Wilt u weten hoe we in de publieke gezondheid de juiste zorg kunnen bieden voor mensen in de marge van de maatschappij? En wilt u leren hoe u kwetsbaarheid voor dakloosheid herkent als hulpverlener? Leer van ervaren hulpverleners de belangrijkste lessen van de straatzorg. Naast de theorie kijkt u mee hoe de zorg werkt op straat (halve dag praktijkexcursie).

Voor wie: Artsen M+G, jeugdartsen, Masters of Public Health, forensisch artsen, verpleegkundigen, huisartsen, praktijkondersteuners huisarts (POH), vertrouwensartsen, spoedeisendehulpartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verslavingsartsen en andere professionals in de publieke gezondheidszorg.


Data:       25 april, 16 mei en 6 juni 2024
Kosten:   € 1.432
Locatie:   Utrecht


https://www.nspoh.nl/straatzorg-en-publieke-gezondheid/

Impact in de eerste tien seconden

Heeft u een verhaal dat iedereen in de public of occupational health moet horen? Omdat u klanten goed wilt adviseren, collega’s wilt informeren of samenwerkingspartners wilt overtuigen? Leer hoe u uw publiek in de eerste tien seconden meetrekt in uw verhaal.Voor wie: Artsen, verpleegkundigen en niet-artsen die werkzaam zijn in de public of occupational health.

Data:      22 mei 2024
Kosten:  € 477
Locatie:  Utrecht


https://www.nspoh.nl/impact-in-de-eerste-tien-seconden-8

Veranderen, samenwerken en procesmanagement

Werkt u met veel verschillende partners in complexe samenwerkingsverbanden? Dan loopt u vast wel eens aan tegen weerstand of een gebrek aan motivatie. Wilt u de valkuilen in het samenwerkingsproces ontdekken? Leer uw persoonlijke effectiviteit vergroten, zodat u uw doelen leert bereiken met behoud van de onderlinge verstandhoudingen.


Voor wie: Artsen M+G, preventiemedewerkers, gezondheidsbevorderaars, verpleegkundigen, projectleiders, bedrijfs- en verzekeringsartsen en programmamanagers in de publieke en bedrijfsgezondheidssector.

Data:        27 mei en 3 juni 2024
Kosten:     € 960
Locatie:    Utrecht


https://www.nspoh.nl/veranderen-samenwerken-en-procesmanagement-6/

Persoonlijk leiderschap: zo neem je de leiding!

Persoonlijk leiderschap krijgt een steeds centralere rol in de medische wereld. Het betekent dat u weet wie u bent, wat u wilt en hoe u dat gaat realiseren. U hoeft dus geen geboren leider te zijn om persoonlijk leiderschap te tonen. Wilt u uw eigen meerwaarde leren inzien? Volg deze module en krijg meer gedaan in het werk.


Voor wie: Sociaal geneeskundigen, huisartsen, verpleegkundigen en gezondheidsprofessionals.

Data:       12 juni 2024
Kosten:    € 477
Locatie:   Utrecht


https://www.nspoh.nl/persoonlijk-leiderschap-zo-neem-je-de-leiding-9/

Ethiek in de publieke gezondheidszorg

Sta je wel eens stil bij morele kwesties die spelen in de publieke gezondheid? Wil jij meer leren over deze zorgethiek? Wil je praktische handvatten om morele afwegingen te kunnen maken? Leer hoe je beleid en ethiek in de publieke gezondheidszorg combineert!
Voor wie: professionals, beleidsmedewerkers en leidinggevenden in de public health

Data:        6 en 27 maart 2024   
Kosten:    € 954
Locatie:    Utrecht

https://www.nspoh.nl/ethiek-in-de-publieke-gezondheidszorg-7/

6

x

Data:        21 september en 2 oktober 2023

Kosten:    € 900

Locatie:    Utrecht

www.nspoh.nl/lobbyen-en-netwerken-7